Національна школа суддів України

Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Національної школи суддів України 24.06.2016 № 34


Р Е Г Л А М Е Н Т

НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ

(нова редакція)

З М І С Т


                                         Преамбула

1

Розділ І.

Загальні положення

1

Розділ ІІ.

Управління Національною школою суддів України

2

Глава 1.

Службові та посадові особи, керівництво НШСУ

2

1.

Службові та посадові особи

2

2.

Керівництво НШСУ

2

Глава 2.

Дорадчі органи

6

1.

Ректорат

6

2.

Науково-методична рада Національної школи суддів України

7

3.

Координаційний суддівський центр

10

Розділ ІІІ.

Організаційна структура Національної школи суддів України

10

Глава 1.

Структурні підрозділи та структура НШСУ

10

Глава 2.

Постійні та тимчасові міжструктурні формування НШСУ

11

Розділ ІV.

Організація навчального процесу, науково-дослідна та науково-методична діяльність у Національній школі суддів України

12

Глава 1.

Загальні положення

12

1.

Слухачі Національної школи суддів України, їх права та обов’язки

13

2.

Викладацький склад: добір, підготовка

14

Глава 2.

Спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді

15

1.

Підготовка проектів нормативних документів щодо забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді

15

2.

Зарахування до НШСУ кандидатів на посаду судді

16

3.

Підстави та порядок відрахування слухачів – кандидатів на посаду судді

17

4.

Проведення спеціальної підготовки

19

5.

Оцінювання та визначення результатів проходження спеціальної підготовки

21

Глава 3.

Підготовка суддів та працівників апаратів судів, підвищення кваліфікації

21

1.

Підготовка суддів для підтримання кваліфікації

21

2.

Підготовка працівників апаратів судів та підвищення рівня їхньої кваліфікації

24

3.

Форми та стадії підготовки суддів і працівників апаратів судів

25

4.

Планування підготовки суддів та працівників апаратів судів

25

5.

Розробка та формування програм, календарних планів підготовки суддів і працівників апаратів судів, програми навчального заходу

26

6.

Проведення навчальних заходів, облік та контроль

29

7.

Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації

33

8.

Проведення курсів навчання для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя

34

Глава 4.

Науково-дослідна та науково-методична діяльність у НШСУ

35

1.

Загальні положення

35

2.

Науково-дослідний процес НШСУ

35

3.

Науково-методична діяльність НШСУ

36

Глава 5.Вивчення міжнародного досвіду організації та діяльності судів. Міжнародне співробітництво36

Розділ V.

Організаційне забезпечення діяльності Національної школи суддів України

37

Глава 1.

Організація нарад

37

1.

Підготовка та проведення нарад

37

2.

Діловодство нарад

38

Глава 2.

Планування та звітність

38

1.

Загальні положення

38

2.

Складання плану роботи, плану науково-дослідної роботи НШСУ та структурних підрозділів НШСУ

39

3.

Складання Плану основних заходів НШСУ

39

4.

Складання інформації про роботу, інформаційно-аналітичного звіту про діяльність структурного підрозділу, Інформації про роботу Національної школи суддів України за І півріччя

40

5.

Складання Інформаційно-аналітичного звіту про діяльність НШСУ

40

Глава 3.

Документування управлінської інформації

41

1.

Загальні положення

41

2.

Вимоги до створення документа, бланки документів

42

3.

Складання, погодження, підписання наказів

42

4.

Складання службових, доповідних, пояснювальних записок

43

Глава 4.

Реєстрація, розгляд та проходження документів

44

1.

Попередній розгляд документів

44

2.

Реєстрація документів

44

3.

Проходження документів

45

Глава 5.

Організація контролю за виконанням документів

45

1.

Постановка документів на контроль

45

2.

Строки виконання документів

46

3.

Зняття документів з контролю

46

Глава 6.

Систематизація та зберігання документів у діловодстві

47

1.

Складення номенклатури справ

47

2.

Формування справ

47

3.

Зберігання документів

48

4.

Оформлення справ

49

5.

Передача справ до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ

49

Глава 7.

Використання печаток і штампів, засвідчення копій документів

50

1.

Велика та мала гербові печатки НШСУ, печатки структурних підрозділів

50

2.

Штампи структурних підрозділів

50

3.

Засвідчення копій документів

51

Глава 8.

Контроль діяльності регіональних відділень НШСУ

51

1.

Загальні положення

51

2.

Організація та проведення перевірок у регіональних відділеннях НШСУ

52

Розділ VІ.

Юридичне забезпечення діяльності Національної школи суддів України

53

Глава 1.

Опрацювання, прийняття, перегляд, скасування, облік та зберігання нормативних актів

53

1.

Підготовка, опрацювання та прийняття нормативних актів

53

2.

Перегляд та скасування нормативних актів

55

3.

Облік і зберігання нормативних актів

55

Глава 2.

Проведення юридичної експертизи нормативних актів НШСУ, підготовка законодавчих пропозицій

55

1.

Проведення юридичної експертизи та підготовка юридичного висновку

55

2.

Підготовка законодавчих пропозицій

56

Глава 3.

Проведення договірної, претензійної та позовної роботи

56

1.

Загальні положення

56

2.

Договірна робота

57

3.

Претензійна та позовна робота

58

Розділ VІІ.

Кадрове забезпечення діяльності Національної школи суддів України

60

Глава 1.

Порядок формування кадрового складу НШСУ

60

Глава 2.

Проведення атестації працівників НШСУ

61

1.

Атестація наукових працівників

61

2.

Атестація працівників

61

3.

Підвищення кваліфікації працівників

61

Глава 3.

Засоби морального та матеріального заохочення працівників НШСУ

62

1.

Засоби морального заохочення

62

2.

Засоби матеріального заохочення

63

Глава 4.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

64

Глава 5.

Трудовий колектив та його участь у вирішенні трудових і соціально-економічних питань

66

Розділ VІІІ.

Інформаційне забезпечення діяльності Національної школи суддів України

66

Глава 1.

Система інформування

66

Глава 2.

Порядок висвітлення інформації про діяльність НШСУ

70

1.

Виконання інформаційних запитів

70

2.

Взаємодія з друкованими та електронними ЗМІ, науковими виданнями

71

3.

Використання інформаційних технологій

73

4.

Організація бібліотечної та музейної справи

74

Глава 3.

Редакційно-видавнича діяльність НШСУ

76

1.

Організація редакційно-видавничої діяльності

76

2.

Видання “Слово Національної школи суддів України”

77

Розділ ІХ.

Господарське та фінансове забезпечення діяльності Національної школи суддів України

77

Глава 1.

Господарське забезпечення діяльності НШСУ

77

Глава 2.

Фінансове забезпечення діяльності НШСУ

79


Додатки:


обсяг

1.

Регіональні відділення Національної школи суддів України (до с. 2)

1

2.

Перелік посад Національної школи суддів України (до с. 2)

1

3.

Організаційна структура НШСУ за напрямками роботи (до с. 3)

1

4.

Організаційна структура НШСУ (до с. 10)

1

5.

Концепція національних стандартів суддівської освіти (до с. 12)

9

6.

Правила доступу до приміщень, у яких проводиться підготовка слухачів Національної школи суддів України (до с. 13)


2

7.

Положення про відрядження судді для роботи в Національній школі суддів України (до с. 14)


4

8.

Порядок проведення конкурсного добору викладачів (тренерів) спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів України (до с. 14)

3

9.

Граничні норми часу науково-викладацького навантаження в НШСУ (до с. 15)

1

10.

Норми часу для планування та обліку роботи науково-викладацького складу НШСУ (до с. 15)

7

11.

Методичні рекомендації щодо запровадження нормативів планування й обліку роботи викладачів та працівників у сфері науково-дослідної діяльності в Національній школі суддів України (до с. 15)

9

12.

Анкети зворотного зв’язку за результатами підготовки суддів, анкети оцінки тренінгу суддями – учасниками підготовки. (до с. 15)


2

13.

Заява про зарахування для проходження спеціальної підготовки (до с. 16)


1

14.

Згода на збір та обробку персональних даних (до с. 17)

1

15.

Зобов’язання про нерозголошення та невикористання  відомостей (до с. 17)

1

17.

Положення про стажування кандидатів на посаду судді (з додатками: Направлення для проходження стажування, Щоденник проходження стажування) (до с. 19-20)

15

18.

Журнал обліку проходження слухачами спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді (до с. 20)

3

19.

Положення про порядок визначення успішності виконання Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки (до с. 21)

0

20.

Положення про Свідоцтво Національної школи суддів України (до с. 21)

5

21.

Анкета оцінювання судді за результатами тренінгу під час підготовки в Національній школі суддів України (до с. 31)


3

22.

Положення про Сертифікат Національної школи суддів України (до с. 32)

5

23.

Порядок узагальнення даних щодо підготовки та підвищення кваліфікації суддів і працівників апаратів судів у Національній школі суддів України (до с. 32)

2

24.

Форма звітності моніторингу періодичного навчання суддів (до   с. 34)

1

25.

Положення про проведення курсів навчання для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя (до с. 34)

19

26.

Порядок підготовки тестових матеріалів у Національній школі суддів України (до с. 37)

4

27.

План роботи структурного підрозділу на рік (до с. 39)

2

28.

План науково-дослідної та науково-методичної роботи на рік (до с. 39)

1

31.

Узагальнені дані про підготовку та періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації у Національній школі суддів України (до с. 40)

1

32.

Узагальнені дані про підготовку працівників апаратів судів та підвищення їхньої кваліфікації (до с. 40)

1

33.

Вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів (до с. 42)

2

34.

Доповідна записка (до с. 43)

1

35.

Службова записка (до с. 43)

1

36.

Пояснювальна записка (до с. 44)

1

37.

Строки виконання основних документів (до с. 46)

2

38.

Положення про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Національної школи суддів України (до с. 48)

2

39.

Опис справ постійного, тривалого зберігання (до с. 48)

2

40.

Порядок використання та зберігання печаток і штампів Національної школи суддів України (до с. 50)

16

41.

Орієнтовний перелік завдань перевірки регіонального відділення НШСУ (до с. 52)

2

42.

Критерії оцінки стану застосування інтерактивних методів навчання в регіональному відділенні НШСУ (до с. 52)

1

43.

Порівняльна таблиця до проекту наказу НШСУ (до с. 54)

1

44.

Реєстр обліку нормативних актів НШСУ (до с. 55)

1

45.

Юридичний висновок НШСУ (до с. 56)

1

46.

Лист погодження до Договору (до с. 57)

1

47.

Журнал реєстрації договорів із господарських питань, укладених НШСУ (до с. 58)

1

48.

Журнал реєстрації договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених НШСУ (до с. 58)

1

49.

Журнал реєстрації договорів про співробітництво, укладених НШСУ (до с. 58)

1

50.

Журнал реєстрації договорів про залучення до науково–викладацької діяльності в НШСУ та її регіональних відділеннях (до с. 58)

1

51.

Журнал реєстрації трудових угод, укладених НШСУ (до с. 58)

1

52.

Журнал обліку претензій, пред’явлених до НШСУ (до с. 59)

1

53.

Журнал обліку претензій, пред’явлених НШСУ (до с. 59)

1

54.

Журнал обліку позовних заяв, пред’явлених НШСУ (до с. 59)

1

55.

Журнал обліку позовних заяв, пред’явлених до НШСУ(до с. 60)

1

56.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників Національної школи суддів України (до с. 61).

5

57.

Положення про проведення атестації працівників Національної школи суддів України (до с. 61)

5

58.

Положення про Почесну відзнаку Національної школи суддів України (до с. 62)

7

59.

Положення про Почесну грамоту Національної школи суддів України та Подяку Національної школи суддів України (до с. 63)

3

60.

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці (до с. 65)

6

61.

Правила пропуску осіб до приміщень Національної школи суддів України та на її територію транспортних засобів (до с. 65)

10

62.

Положення про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Національна школа суддів України (до с. 73)

10

63.

Порядок надсилання електронною поштою службових документів у Національній школі суддів України (до с. 73)

2

64.

Положення про тендерний комітет НШСУ (до с. 78)

5

65.

Заява працівника на використання власного майна (до с. 79)

1

66.

Акт виконаних робіт із використанням матеріальних цінностей у Національній школі суддів України (до с. 79)

1

67.

Положення про спеціальний фонд Національної школи суддів України, створений для зарахування коштів, що надійшли за іншими джерелами власних надходжень (до с. 80)

2

68.

Положення про спеціальний фонд Національної школи суддів України, створений у результаті надходжень від реалізації та утилізації майна (до с. 80)

2

69. Правила копіювання (множення) документів за допомогою друкувальних пристроїв у Національній школі суддів України 3
70. Положення про Комітет із забезпечення зовнішньої комунікаційної політики Національної школи суддів України  3
71. Концептуальні засади системи оцінювання успішності виконання програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді в Національній школі суддів України  4
72.

Порядок отримання, обліку, зберігання та видачі науково–методичних матеріалів, отриманих від інших організацій, установ і закладів, у тому числі міжнародних, за договорами про співпрацю та/або як  безоплатної допомоги в Національній школі суддів України

4
73.Положення про організацію бухгалтерського обліку в Національній школі суддів України14
74.

Акт про відсутність слухача спеціальної підготовки на заняттях

1
75.

Порядок забезпечення персональними комп’ютерами (ноутбуками) слухачів Національної школи суддів України

 

8
76.Порядок розгляду і реалізації пропозицій проектів міжнародної технічної допомоги в Україні щодо розробки Національною школою суддів України навчальних курсів для суддів6
77.Положення про службові відрядження за кордон працівників та осіб науково-викладацького складу Національної школи суддів України9Р Е Г Л А М Е Н Т

Національної школи суддів України

(нова редакція)

Преамбула

Регламент Національної школи суддів України (далі – Регламент) – єдиний уніфікований документ, який регулює діяльність Національної школи суддів України (далі  також – НШСУ).

Регламент є локальним кодифікованим нормативно-правовим та інструктивно-методичним актом, що розвиває положення Статуту Національної школи суддів України (далі – Статут НШСУ) і створений на підставі діючого законодавства України, рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККСУ) та напрацьованих у Національній школі суддів України нормативно-розпорядчих актів, більшість з яких втратила чинність після затвердження Регламенту.

Регламент має універсальний характер, охоплює усі напрямки діяльності Національної школи суддів України щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовки суддів, працівників апаратів судів, підвищення їхньої кваліфікації та здійснення науково-методичної роботи, визначає організаційні засади її функціонування, встановлює систему кадрового, правового, інформаційного та господарсько-фінансового забезпечення діяльності НШСУ, порядок документообігу, унормовує правила внутрішнього трудового розпорядку тощо.


Розділ І.

Загальні положення

1. Національна школа суддів України є державною установою із спеціальним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-дослідну діяльність.

2.  У своїй роботі Національна школа суддів України керується Конституцією України, Законом України “Про судоустрій і статус суддів” в редакції Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII “Про забезпечення права на справедливий суд”, іншими законами України, рішеннями ВККСУ, Статутом НШСУ, цим Регламентом та іншими нормативно-розпорядчими актами НШСУ. На Національну школу суддів України не поширюється законодавство про вищу освіту.

3. Національна школа суддів України є юридичною особою публічного права, що має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, символіку, штампи та бланки.

4. Національна школа суддів України має регіональні відділення (додаток 1).

Розділ ІІ.

Управління Національною школою суддів України


Глава 1 . Службові та посадові особи, керівництво НШСУ

1. Службові та посадові особи

1.1. Перелік посад Національної школи суддів України визначається Кабінетом Міністрів України (додаток 2).

1.2. Працівники НШСУ відповідно до посад, які вони обіймають, поділяються на службових та посадових осіб науково-викладацького складу.

1.3. Службовими особами НШСУ, які пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, є: ректор, проректори, начальники самостійних відділів та їх заступники (за винятком відділів, зазначених у пункті 1.4. цього параграфа),  директори регіональних відділень та їх заступники, радники, помічники та секретарі ректора і проректорів, головні і провідні спеціалісти. 

1.4. Посадовими особами науково-викладацького складу є: начальники самостійних відділів та їх заступники, що відповідають за науково-дослідну та науково-методичну діяльність НШСУ, головні наукові співробітники, провідні наукові співробітники, старші наукові співробітники, молодші наукові співробітники,  викладачі. 

2. Керівництво НШСУ

2.1. Службові особи Національної школи суддів України, за винятком помічників та секретарів ректора і проректорів, головних і провідних спеціалістів, є керівним складом НШСУ. 

2.2. Керівництво Національною школою суддів України здійснюється на принципах централізму – підпорядкованості нижчестоящих службових осіб та обов’язковості виконання рішень вищестоящих службових осіб.

2.3. Процес керівництва Національною школою суддів України  забезпечується плануванням роботи НШСУ, наказами ректора, дорученнями і резолюціями (письмовими), розпорядженнями (усними) ректора, проректорів, начальників самостійних відділів, директорів регіональних відділень, а також організацією контролю за їх виконанням.

2.4. Ректор.

2.4.1. Ректор, який призначається на посаду рішенням ВККСУ, здійснює загальне керівництво НШСУ і несе особисту відповідальність за її діяльність.

2.4.2. Повноваження ректора визначаються Статутом НШСУ і цим Регламентом.

2.5. Проректори.

2.5.1. Проректори Національної школи суддів України, які за поданням ректора призначаються на посади рішенням ВККСУ, несуть особисту відповідальність за напрямки роботи, визначені функціональним розподілом обов’язків у Національній школі суддів України відповідно до цього Регламенту.

2.5.2. Проректори координують і контролюють роботу самостійних відділів, які підпорядковані їм за напрямками роботи відповідно до організаційної структури НШСУ (додаток 3), регіональних відділень НШСУ.

2.5.3. Проректори узгоджують проекти наказів за своїми напрямками роботи. Наказом ректора проректорам може бути надано право підпису договорів, наказів, а також інших документів Національної школи суддів України, у тому числі фінансових.

2.5.4. Проректори за наказом та/або дорученням ректора можуть здійснювати його повноваження в дорадчих органах НШСУ, а також представляти Національну школу суддів України в центральних органах виконавчої влади, в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном з питань, що належать до їх компетенції та наданих повноважень.

2.5.5. На період відсутності ректора його обов’язки тимчасово виконує один з проректорів відповідно до наказу ректора.

2.5.6. Повноваження проректорів, кваліфікаційні вимоги до посад проректорів визначаються чинним законодавством та цим Регламентом.

2.6. Розподіл обов’язків.

2.6.1. Проректор з підготовки кадрів для системи правосуддя:

Організовує навчальний процес в НШСУ в частині, що передбачена його повноваженнями.

Сприяє вивченню, упровадженню та адаптації до навчального процесу новітніх освітніх методик та технологій, залученню висококваліфікованих суддів, експертів і спеціалістів до науково-викладацької діяльності в НШСУ.

Забезпечує організацію та відповідає за:

підготовку суддів, у тому числі обраних на адміністративні посади в судах;

періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації;

проведення курсів навчання, визначених кваліфікаційним або дисциплінарним органом, для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя;

підготовку працівників апаратів судів;

розробку та виконання: календарних планів підготовки для всіх категорій слухачів НСШУ; стандартизованих програм підготовки суддів та працівників апаратів судів; періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації; програм підготовки всіх категорій слухачів на певний термін;

координацію діяльності регіональних відділень НШСУ у сфері наданих повноважень;

координацію підготовки та узгодження проектів наказів за напрямками роботи;

виконання доручень ректора НШСУ;

діяльність відділів: підготовки суддів; підготовки працівників апаратів судів; регіональних відділень НШСУ з питань організації та проведення підготовки суддів та працівників апаратів судів;

виконання договорів про співпрацю (меморандумів про співробітництво) між Національною школою суддів України та установами, організаціями і закладами, координацію роботи структурних підрозділів НШСУ та звітність за цими договорами, комунікацію з відповідними партнерами.

На підставі наказу НШСУ наділяється правом першого підпису документів за напрямками роботи.

З питань, що належать до його компетенції і повноважень, за дорученням ректора представляє НШСУ в органах системи правосуддя, державної влади та місцевого самоврядування, у міжнародних організаціях і установах.


2.6.2. Проректор з науково-дослідної та науково-методичної роботи.

Забезпечує та відповідає за здійснення науково-дослідної та науково-методичної роботи в НШСУ.

Забезпечує підготовку і виконання Плану науково-дослідної та науково-методичної роботи Національної школи суддів України.

Забезпечує діяльність Науково-методичної ради Національної школи суддів України, контроль за виконанням запланованих заходів, за відсутності ректора головує на засіданнях Науково-методичної ради.

Сприяє залученню висококваліфікованих суддів, експертів і спеціалістів до науково-викладацької діяльності в НШСУ.

Організовує та контролює:

проведення наукових досліджень з питань удосконалення судового устрою, статусу суддів і судочинства, а також суддівської освіти;

науково-методичне забезпечення діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

науково-методичну співпрацю із Вищою радою правосуддя, Радою суддів України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;

підготовку тестових матеріалів для органів суддівського врядування;

дослідження для забезпечення проведення кваліфікаційних оцінювань/іспитів суддів, кандидатів на посаду судді;

науково-методичне супроводження психологічної підготовки суддів та здійснення психологічної діагностики;

міжнародне співробітництво НШСУ;

вивчення міжнародного досвіду організації та діяльності судів суддівської освіти, використання його в науково-дослідній роботі;

редакційно-видавничу і бібліотечну діяльність НШСУ, музейну справу, підготовку видання “Слово Національної школи суддів України”;

діяльність робочих груп, створених з метою: проведення комплексних наукових досліджень, забезпечення високого рівня теоретичних розробок та прикладних досліджень, проведення науково-дослідної і науково-методичної роботи;

підготовку та узгодження проектів наказів за напрямками роботи;

виконання доручень ректора НШСУ;

діяльність відділів: міжнародного співробітництва; наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти; науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування, науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів; тестологічного центру;

виконання договорів про співпрацю (меморандумів про співробітництво) між Національною школою суддів України та установами, організаціями і закладами, координацію роботи структурних підрозділів НШСУ та звітність за цими договорами, комунікацію з відповідними партнерами.

На підставі наказу НШСУ наділяється правом першого підпису документів, у тому числі фінансових.

З питань, що належать до його компетенції і повноважень, за дорученням ректора представляє НШСУ в органах системи правосуддя, державної влади та місцевого самоврядування, у міжнародних організаціях і установах.


2.6.3. Проректор по забезпеченню організаційної діяльності.

Відповідає за організаційне і юридичне забезпечення діяльності Національної школи суддів України.

Організовує навчальний процес в НШСУ в частині, що передбачена його повноваженнями: забезпечує спеціальну (теоретичну та практичну) підготовку кандидатів на посаду судді, підготовку співробітників Служби судової охорони; здійснює зв’язок з ВККСУ, ДСАУ, іншими установами, організаціями та закладами з цього питання.

Сприяє вивченню, упровадженню та адаптації до навчального процесу новітніх освітніх методик та технологій, залученню висококваліфікованих суддів, експертів і спеціалістів до науково-викладацької діяльності в НШСУ.

Бере участь у реалізації державної політики з питань кадрової роботи в НШСУ, контролює своєчасність оформлення кадрової документації, руху кадрів та ведення кадрової документації.

Забезпечує та контролює:

адміністративно-господарську діяльність НШСУ;

заходи організаційного характеру для підтримки приміщень НШСУ у стані, придатному для належного функціонування: здійснення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають в НШСУ;

дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки працівниками НШСУ;

документальне забезпечення діяльності НШСУ, єдиний порядок документування та роботи з документами в НШСУ;

підготовку та узгодження проектів наказів за напрямками роботи;

планування та звітність в НШСУ;

бухгалтерський облік в НШСУ, підготовку відповідної звітності;

дотримання вимог трудового законодавства;

упровадження та підтримку інформаційних технологій в НШСУ;

діяльність постійних комісій і робочих груп із питань організаційної та фінансово-господарської діяльності;

виконання доручень ректора НШСУ;

діяльність відділів: спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; документального забезпечення та контролю; по роботі з персоналом; юридичного; відділу бухгалтерського обліку та планової діяльності з питань адміністративно-господарського забезпечення, що не віднесені до компетенції ректора; регіональних відділень відповідно до його повноважень;

виконання договорів про співпрацю (меморандумів про співробітництво) між Національною школою суддів України та установами, організаціями і закладами, координацію роботи структурних підрозділів НШСУ та звітність за цими договорами, комунікацію з відповідними партнерами.

На підставі наказу НШСУ наділяється правом першого підпису документів, у тому числі фінансових.

З питань, що належать до його компетенції і повноважень, за дорученням ректора представляє НШСУ в органах системи правосуддя, державної влади та місцевого самоврядування, у міжнародних організаціях і установах”.

2.7. Взаємозаміна проректорів.

2.7.1. На період відсутності проректора з підготовки кадрів для судових органів його посадові обов’язки виконує проректор по забезпеченню організаційної діяльності.

2.7.2. На період відсутності проректора з науково-дослідної роботи його посадові обов’язки виконує проректор по забезпеченню організаційної діяльності.

2.7.3. На період відсутності проректора по забезпеченню організаційної діяльності його посадові обов’язки виконує проректор з науково-дослідної роботи.

2.8. Начальники самостійних відділів, директори регіональних відділень.

2.8.1. Начальники самостійних відділів, директори регіональних відділень організовують роботу структурних підрозділів НШСУ.

2.8.2. Керівництво самостійним відділом, регіональним відділенням здійснюється його начальником, директором на підставі нормативно-правових і розпорядчих актів НШСУ, а також положення про структурний підрозділ НШСУ.


Глава 2. Дорадчі органи

1. Ректорат

1.1. Ректорат НШСУ є постійно діючим дорадчим органом управління, створеним для вирішення питань діяльності Національної школи суддів України, що потребують колегіального обговорення. Порядок організації його роботи визначається цим Регламентом.

1.2. До складу ректорату входять за посадами ректор, проректори, а також за наказом ректора – керівники структурних підрозділів Національної школи суддів України.

1.3. Ректор НШСУ очолює ректорат і координує його діяльність. На період відсутності ректора ці функції покладаються на проректора, який виконує його обов’язки.

1.4. Організаційно-технічне забезпечення діяльності ректорату здійснює відділ, що безпосередньо підпорядковується ректору і відповідає за забезпечення діяльності ректорату.

1.5. Основною формою роботи ректорату є його засідання (наради), які скликаються ректором за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

1.6. На засідання ректорату можуть бути запрошені інші службові і посадові особи НШСУ, до компетенції яких відносяться питання, що виносяться на його розгляд та обговорення.

1.7. Порядок денний засідання ректорату визначається ректором. Пропозиції до порядку денного можуть вносити проректори НШСУ.

1.8. До кожного з внесених на обговорення засідання питань у випадку необхідності подаються інформаційно-довідкові матеріали, підготовку яких здійснюють особи, відповідальні за напрямок роботи.

1.9. Матеріали до засідання ректорату надсилаються начальнику відділу, що відповідає за забезпечення діяльності ректорату, і формуються не пізніше, ніж за один день до засідання.

1.10. Рішення, які приймаються ректором на підставі напрацьованих на засіданні ректорату рекомендацій, оформлюються наказом, протокольним дорученням ректора.

1.11. На засіданні ректорату в разі потреби ведеться протокол. Оформлення протоколів, протокольних доручень ректора покладається на відділ, що відповідає за забезпечення діяльності ректорату, а облік і збереження – на відділ, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

1.12. На засіданні ректорату в порядку контролю заслуховується інформація про стан виконання наказів, попередніх протокольних доручень ректора.

2. Науково-методична рада Національної школи суддів України

2.1. Науково-методична рада Національної школи суддів України (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом НШСУ, що діє на громадських засадах, і створена для організації і координації науково-дослідної діяльності НШСУ. Порядок роботи Ради визначається цим Регламентом.

2.2. Головні завдання Ради:

визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень;

забезпечення планування, організації та координації науково-
методичної та науково-дослідної роботи;

розробка пропозицій щодо форм і методів здійснення пріоритетних наукових досліджень підрозділами НШСУ;

організація наукових досліджень та сприяння впровадженню їх
результатів у практичну діяльність судових органів;

контроль за здійсненням довгострокових наукових досліджень, надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам НШСУ, відповідальним за ці напрямки.

2.3. На виконання своїх завдань Рада:

готує пропозиції щодо перспективних і поточних планів наукових досліджень НШСУ;

заслуховує звіти про хід виконання наукових досліджень;

надає рекомендації щодо удосконалення наукових досліджень, визначення актуальності та новизни наукових праць, їх оцінки і практичної апробації;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення процесу підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для судової системи, його методичного забезпечення та впровадження новітніх технологій у навчальний процес;

бере участь у наукових, науково-практичних семінарах і конференціях з питань, що віднесені до компетенції Ради;

сприяє залученню до роботи в НШСУ провідних вчених і викладачів, знаних фахівців та експертів у галузі права, у тому числі інших країн;

затверджує склади робочих груп для проведення наукових досліджень за рахунок бюджетних коштів НШСУ, а також додаткових (позабюджетних) джерел фінансування;

ухвалює річний план роботи Ради, звіт про його виконання (на останньому засіданні Ради поточного року).

2.4. До складу Ради входять голова, його заступник, відповідальний секретар і члени Ради. Персональний склад Ради затверджується наказом ректора НШСУ.

2.5. Очолює Раду ректор НШСУ (голова Ради) або за його дорученням заступник голови Ради. 

2.6. Голова Ради:

спрямовує діяльність Ради, скликає її засідання і головує на них;

вносить пропозиції про включення позапланових питань до порядку денного засідань Ради;

затверджує (наказом) річний план роботи Ради, звіт про його виконання після їх обговорення і ухвалення на засіданні Ради;

дає доручення відповідальному секретарю, заступнику голови і членам Ради з питань, що розглядаються на засіданнях або стосуються її роботи;

організовує контроль за виконанням доручень і запланованих заходів Ради;

підписує протоколи засідань Ради, звіти та інформації про її діяльність.

2.7. Заступник голови Ради:

за відсутності голови Ради виконує його обов’язки;

бере участь в організації засідань Ради та контролює підготовку матеріалів, які виносяться на розгляд Ради;

виконує доручення голови Ради;

представляє Раду на засіданнях ректорату при обговоренні питань з науково-дослідної діяльності;

за погодженням з головою Ради може підписувати/погоджувати документи з питань діяльності Ради.

2.8. Відповідальний секретар Ради:

здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради;

готує пропозиції щодо річного плану роботи Ради;

контролює виконання запланованих заходів, складає звіти та інформації про результати роботи Ради;

організовує підготовку засідань Ради;

складає і підписує протоколи засідань Ради, забезпечує доведення рішень Ради і доручень голови до відома членів Ради, керівників структурних підрозділів НШСУ.

2.9. Члени Ради:

беруть участь у підготовці та обговоренні питань, що розглядаються на
засіданнях Ради, у голосуванні з питань порядку денного;

ознайомлюються з усіма матеріалами та науковими працями, які обговорюються на засіданнях, протоколами засідань Ради;

подають письмові пояснення (пропозиції, зауваження, висновки,
рецензії тощо), які приєднуються до матеріалів засідання Ради;

беруть участь в організації і проведенні планових заходів Ради, виконують доручення голови Ради;

узгоджують з головою Ради усі дії, які виконуються за дорученням чи від імені Ради.

2.10. Засідання Ради.

2.10.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

2.10.2. Матеріали на засідання Ради (доповідні записки, довідки, інформаційно-аналітичні матеріали, рецензії, проекти рішень, списки доповідачів та запрошених тощо) готують ініціатори розгляду питання (виконавцями згідно з планом роботи) і не пізніше як за два тижні до дня проведення засідання погоджуються з головою Ради і подаються відповідальному секретареві для організації їх тиражування та доведення до відома членів Ради.

2.10.3. Відповідальний секретар Ради не пізніше ніж за 3 дні до дня проведення засідання надає матеріали засідання кожному члену Ради.

2.10.4. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.

2.10.5. Рішення Ради приймаються голосуванням (відкритим чи закритим) простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів “за” і “проти”, визначальним є голос голови Ради, а за його відсутності – заступника голови Ради.

2.10.6. Відповідальний секретар Ради забезпечує зберігання протоколів засідань Ради після їх підписання.

2.10.7. У разі потреби рішення Ради вводяться в дію наказами і протокольними дорученнями ректора НШСУ.

2.10.8. Організаційно-технічну допомогу Раді надають усі структурні
підрозділи НШСУ.


3. Координаційний суддівський центр

3.1. Координаційний суддівський центр (далі – Центр) утворюється за ініціативи ВККСУ і діє на громадських засадах за колегіальним принципом з метою забезпечення участі суддівської спільноти в погодженому вирішенні питань організації підготовки суддів та сприяння діяльності Національної школи суддів України, виконуючи консультативно-дорадчу функцію.

3.2. У своїй роботі Центр керується законодавством України, настановами органів суддівського самоврядування, рішеннями ВККСУ і бере до уваги Статут та накази ректора НШСУ.

3.3. Діяльність Центру, його головні завдання, кількість членів і персональний склад, порядок проведення засідань визначаються Положенням, яке затверджується на його організаційно-установчому засіданні.


Розділ ІІІ.

Організаційна структура Національної школи суддів України


Глава 1. Структурні підрозділи та структура НШСУ

1.1. Структурними підрозділами Національної школи суддів України є самостійний відділ, регіональне відділення НШСУ.

1.2. Сукупність самостійних відділів, регіональних відділень Національної школи суддів України, а також загальна чисельність штатних одиниць у кожному з них, що визначається штатним розписом, становлять організаційну структуру НШСУ (додаток 4).

1.3. Затвердження організаційної структури, створення нових самостійних відділів та регіональних відділень НШСУ, їх реорганізація і ліквідація, збільшення чи зменшення загальної чисельності штатних одиниць у них здійснюються наказом ректора.

1.4. Закріплення за проректорами НШСУ структурних підрозділів відповідно до напрямків роботи (додаток 3) здійснюється наказом ректора на підставі розподілу обов’язків між проректорами, що зазначений у пункті 2.6. глави 1 розділу ІІ  цього Регламенту.

1.5. Структурні підрозділи НШСУ не мають прав юридичної особи.

1.6. Структурні підрозділи можуть мати свої печатки і штампи, затверджені наказом ректора, які використовуються згідно з положеннями глави 7 розділу V цього Регламенту.

1.7. Статус, основні завдання, функції і права структурного підрозділу визначаються напрямком його роботи і закріплені в положенні про відповідний структурний підрозділ НШСУ.


Глава 2. Постійні та тимчасові міжструктурні формування НШСУ


2.1. Для підвищення ефективності статутної діяльності в НШСУ утворюються постійні та тимчасові міжструктурні формування – комісії, комітети, робочі групи тощо.

2.2. До складу постійних та тимчасових міжструктурних формувань можуть входити як штатні працівники НШСУ, так і науковці, викладачі, спеціалісти та експерти, що співпрацюють із НШСУ на договірних чи добровільних засадах.

2.3. Робота постійних та тимчасових міжструктурних формувань фінансується в межах затвердженого кошторису доходів і видатків НШСУ на відповідний бюджетний рік, або ж за рахунок коштів міжнародних проектів технічної допомоги, з якими співпрацює НШСУ.

2.4. Постійні міжструктурні формування створюються відповідно до вимог нормативно-правових актів України, а також на підставі договірних зобов’язань НШСУ з метою виконання внутрішніх чи зовнішніх контрольних, експертних, комунікаційних та інших функцій, які потребують представницького статусу, відомчої незалежності, спеціальних знань в окремих галузях, відкритості і колегіальності в діях. Серед них:

2.4.1. комісія з проведення експертизи цінності документів – забезпечує проведення експертизи цінності документів та подання її результатів на розгляд експертно-перевірної комісії державної архівної установи, у зоні комплектування якої перебуває НШСУ;

2.4.2. комісія із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням – забезпечує дотримання відповідних вимог законодавства України;

2.4.3. комісія з обчислення стажу роботи – забезпечує обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам НШСУ;

2.4.4. комісія з перевірки знань з питань охорони праці – забезпечує дотримання відповідних вимог законодавства України та організовує єдину систему охорони праці в НШСУ;

2.4.5. тендерний комітет – забезпечує організацію та проведення процедур публічних закупівель для потреб НШСУ за бюджетні кошти відповідно до Положення про тендерний комітет Національної школи суддів України (додаток 64);

2.4.6. комісія по списанню матеріальних цінностей – забезпечує списання матеріальних цінностей з балансу НШСУ;

2.4.7. комісія з проведення щоквартальної інвентаризації – забезпечує проведення щоквартальної інвентаризації грошових коштів, грошових документів, цінностей та бланків суворої звітності;

2.4.8. комісія по списанню паливно-мастильних матеріалів (бензину) – забезпечує здійснення контролю за дотриманням норм витрат паливно-мастильних матеріалів (бензину), а також своєчасне списання паливно-мастильних матеріалів з балансу НШСУ;

2.4.9. комісія по роботі з фондом бібліотеки НШСУ  здійснює облік руху бібліотечних фондів.

2.4.10. комітет із забезпечення зовнішньої комунікаційної політики Національної школи суддів України – налагоджує ефективні та взаємодоповнювальні комунікації НШСУ з усіма установами судової системи України під час проведення інформаційних акцій, передбачених договірними зобов’язаннями”

2.5. Тимчасові міжструктурні формування утворюються ad hoc – для даного випадку і вирішення конкретного завдання у відносно короткий термін; або ж за проектно-цільовим принципом для досягнення певної мети у визначений період часу шляхом реалізації взаємопов’язаних завдань, що потребують поєднання зусиль різних структурних підрозділів НШСУ.

2.6. Безпосередні завдання, функції, персональний склад, архітектура постійних і тимчасових міжструктурних формувань, а також порядок їх діяльності визначаються наказами ректора, або окремими нормативно-розпорядчими документами НШСУ, що затверджуються ректором.


Розділ ІV.

Організація навчального процесу, науково-дослідна та науково-методична діяльність у Національній школі суддів України


Глава 1. Загальні положення

Основні вимоги (критерії, форми) до змісту та організації проведення в  НШСУ навчальних заходів для кандидатів на посаду судді, суддів та  працівників апаратів судів закріплено Концепцією національних стандартів суддівської освіти (додаток 5). У навчальний процес НШСУ послідовно запроваджується міжнародний досвід організації та діяльності судів, зокрема щодо освітніх практик суддів.

Національна школа суддів України забезпечує єдину навчальну політику в підходах до підготовки суддів і працівників апаратів судів та підвищеннярівня їхньої кваліфікації в НШСУ та її регіональних відділеннях (далі також – РВ).

Організація навчального процесу, зокрема: спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді (далі також – спеціальна підготовка); підготовки суддів; періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації; проведення курсів навчання, визначених дисциплінарним органом, для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя; підготовки працівників апаратів судів та підвищення їхньої кваліфікації; покладається на окремі самостійні відділи НШСУ у взаємодії з іншими  структурними підрозділами відповідно до повноважень, визначених положеннями про них.

Визначити, що мовою навчання в Національній школі суддів України є українська мова. 


1. Слухачі Національної школи суддів України, їх права та обов’язки

1.1. Слухачами НШСУ (далі – слухачі) є судді, голови судів, заступники голів судів загальної юрисдикції, керівники апаратів судів, їх заступники та інші працівники апаратів судів, яких зараховано до НШСУ наказом ректора, проректора з підготовки кадрів для судових органів.

1.2. Кандидат на посаду судді, направлений Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до НШСУ для проходження спеціальної підготовки та зарахований наказом ректора відповідно до Порядку проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді (далі також – Порядок спеціальної підготовки) і цього Регламенту, також набуває статусу слухача.

1.3. Слухачі мають права, передбачені законодавством України, у тому числі  право  на:

1.3.1. безпечні та нешкідливі для здоров’я умови підготовки;

1.3.2. здобуття ґрунтовних професійних знань та навичок;

1.3.3. безоплатне безперешкодне користування інформаційними та бібліотечними ресурсами  НШСУ;

1.3.4. участь у проведені в НШСУ наукових досліджень з питань удосконалення судочинства.

1.4. Слухачі зобов’язані:

1.4.1. дотримуватися цього Регламенту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативних актів НШСУ, моральних і етичних норм поведінки, дбайливо ставитись до державного майна;

1.4.2. виконувати правила техніки безпеки і охорони праці, здійснювати доступ до приміщень, визначених як учбові, відповідно до Правил доступу до приміщень, в яких проводиться підготовка слухачів Національної школи суддів України (додаток 6);

1.4.3. відвідувати заняття відповідно до програм, сумлінно виконувати всі завдання, передбачені програмами.

1.5. Кандидати на посаду судді, які мають статус слухачів НШСУ, крім того,  зобов’язані:

1.5.1. дотримуватись нормативних актів ВККСУ, якими регулюються питання проведення спеціальної підготовки, вимог установ, що визначені базами стажування (судів та інших організацій і закладів);

1.5.2. відвідувати теоретично-практичні заняття і проходити стажування згідно з навчальним планом та розкладом спеціальної підготовки;

1.5.3. ознайомлюватися з документами, що містять інформацію, яка відповідно до законодавства України є конфіденційною, виключно у приміщеннях НШСУ та судів загальної юрисдикції (баз стажування).

1.5.4.  Мовою актів, документації, діловодства в Національній школі суддів України є українська мова.

1.6. Слухачі, які проходять спеціальну підготовку, можуть бути відраховані з НШСУ наказом ректора, інші слухачі – наказом ректора і проректора з підготовки кадрів для судових органів на підставах та в порядку, передбачених параграфом 3 глави 2, підпунктом 6.3.3. параграфа 6 глави 3 цього розділу. 

2. Викладацький склад: добір, підготовка

2.1. Основними критеріями для формування викладацького складу НШСУ (судді–викладачі, викладачі, викладачі-тренери) є об’єктивність, професіоналізм, досвідченість, авторитетність, володіння глибокими знаннями і досвідом у сфері обраної тематики, навичками викладацької діяльності, уміння застосовувати техніку ефективного викладання, новітні форми та інтерактивні методи навчання.

2.2. Списки кандидатів на посади суддів-викладачів, викладачів, викладачів-тренерів формуються самостійним відділом, що забезпечує добір і підготовку викладачів (тренерів) та який підпорядкований безпосередньо ректору НШСУ.

2.3. Для роботи, у тому числі викладання,  в НШСУ може бути відряджено суддю за його заявою. Завдання, функції, права та обов’язки судді, відрядженого для роботи в НШСУ, визначаються Положенням про відрядження судді для роботи в Національній школі суддів України   (додаток 7), що затверджується наказом ректора.

2.4. Кандидати на посади викладачів, які не є діючими суддями, суддями у відставці, працівниками апаратів судів чи НШСУ (соціологи, психологи, економісти, експерти, що мають іншу спеціалізацію) добираються із числа провідних фахівців у відповідних напрямках.

2.5. У разі потреби Національна школа суддів України проводить конкурсний добір викладацького складу для залучення до науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України. Умови проведення конкурсу визначаються наказом ректора.

2.6. Викладацький склад для проведення спеціальної підготовки, підготовки суддів, підготовки працівників апаратів судів затверджує ректор НШСУ.

Добір викладачів (тренерів) для проведення спеціальної підготовки здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсного добору викладачів (тренерів) спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів України (додаток 8).

2.7. Судді та інші фахівці з відповідних галузей знань залучаються до викладацької та наукової діяльності в Національній школі суддів України на підставі цивільно-правових договорів, що укладаються між НШСУ та кожним викладачем (науковцем) окремо.

2.8. Робочий час викладача, судді-викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків протягом спеціальної підготовки, підготовки суддів та працівників апаратів судів згідно з Граничними нормами часу науково-викладацького навантаження в НШСУ (додаток 9), Нормами часу для планування та обліку роботи науково-викладацького складу НШСУ (додаток 10), Методичними рекомендаціями щодо запровадження нормативів планування й обліку роботи викладачів та працівників у сфері науково-дослідної діяльності в Національній школі суддів України (додаток 11).

2.9. Робота з викладачами в НШСУ є постійною та послідовною, супроводжується необхідною методологічною підтримкою (семінари, тренінги, методологічні школи, засідання робочих груп тощо), яка здійснюється самостійним відділом, що забезпечує добір і підготовку викладачів (тренерів), у співпраці з відділами НШСУ, відповідальними за спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді, підготовку суддів, та за підтримки структурних підрозділів НШСУ наукового спрямування.

2.10. Добір викладачів для формування програми окремого навчального заходу підготовки проводить відділ, що відповідає за підготовку вказаної категорії слухачів, РВ НШСУ із сформованого НШСУ, РВ НШСУ реєстру (бази даних) викладацького складу. Кандидатури викладачів перед затвердженням зазначеної програми погоджуються із самостійним відділом, що забезпечує добір і підготовку викладачів (тренерів) НШСУ.

2.11. З метою контролю за якістю викладання здійснюється зворотний зв’язок: аналіз заповнених слухачами (додаток 12), викладачами (тренерами) і перевіряючими анкет оцінювання рівня якості, форм та методів викладання, актуальності і ґрунтовності змісту програм підготовки суддів, проводяться опитування у різних формах (інтерв’ю, фокус-групи тощо), узагальнюються пропозиції і зауваження.


Глава 2. Спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді

1. Підготовка проектів нормативних документів щодо забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді

1.1. Спеціальна підготовка проводиться за формою навчання і у терміни, що визначені Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, на основі програми та навчального плану спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді (далі також – програма спеціальної підготовки, навчальний план спеціальної підготовки відповідно), збалансованих шляхом поєднання теоретичних та практичних занять в аудиторії зі стажуванням слухачів - кандидатів на посаду судді.

1.2. НШСУ розробляє і рекомендує ВККСУ для затвердження проекти програми, навчального плану та порядку проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.

1.2.1. Проекти рекомендованих ВККСУ для затвердження документів повинні відповідати засадам спеціальної підготовки, згідно з якими належить забезпечити:

навчання за єдиною уніфікованою програмою;

збалансоване поєднання теоретичних і практичних занять в аудиторії зі стажуванням кандидатів на посаду судді;

максимальне врахування потреб судової системи, використання можливостей новітніх інформаційних технологій;

єдність та обов’язковість контрольних завдань для кандидатів на посаду судді під час проходження спеціальної підготовки;

широке залучення до викладацької діяльності суддів–викладачів (суддів–тренерів), єдність системи їх добору та підготовки; 

неухильне дотримання порядку спеціальної підготовки, програми спеціальної підготовки та навчального плану спеціальної підготовки;

урахування міжнародних стандартів організації судочинства та світового досвіду підготовки суддів.

1.2.2. Проект програми спеціальної підготовки розробляється згідно з національними та міжнародними стандартами суддівської освіти, відповідними положеннями Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та Стратегії розвитку Національної школи суддів України на 2016–2020 роки
з урахуванням досвіду НШСУ та інших країн у підготовці професійних суддів.

1.2.3. Навчальний план спеціальної підготовки розробляється на підставі програми спеціальної підготовки і визначає послідовність її реалізації та розподіл часу за видами спеціальної підготовки.

1.2.4. Проектом навчального плану спеціальної підготовки передбачаються канікулярні дні – періоди відпочинку, вільні від проходження спеціальної підготовки.

Порядком проходження спеціальної підготовки встановлюється єдина процедура її здійснення та оцінювання результатів.

1.3.  Кожен вид діяльності, пов’язаний із розробкою та впровадженням навчальних курсів програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, закріплюється у посадових інструкціях працівників структурних підрозділів НШСУ.

2. Зарахування до НШСУ кандидатів на посаду судді

2.1. Кандидат на посаду судді, якого направлено ВККСУ для проходження спеціальної підготовки, подає до НШСУ такі документи:

2.1.1. заяву встановленої форми про зарахування для проходження спеціальної підготовки (додаток 13);

2.1.2. згоду на збір та обробку (будь-яку дію або сукупність дій, таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних автоматизованих систем) персональних даних щодо нього (додаток 14);

2.1.3. зобов’язання про нерозголошення та невикористання отриманих під час проходження спеціальної  підготовки відомостей з будь-якою іншою метою, окрім безпосередньо пов’язаної зі спеціальною підготовкою (додаток 15);

2.1.4. копії паспорта громадянина України, дипломів про вищу освіту (науковий ступінь, вчене звання – за наявності), довідки про реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків та трудову книжку.

2.2. Кандидати на посаду судді на підставі рішення ВККСУ та поданих ними документів наказом ректора зараховуються до НШСУ і набувають статус слухачів.

2.3. Кандидатам на посаду судді, що набули статусу слухачів, надсилається довідка-виклик (додаток 16), в якій повідомляється про рішення ВККСУ і наказ ректора, зазначаються терміни і місце проходження спеціальної підготовки.

2.4. Із документів, що зазначені в пункті 2.1. параграфа 2 цієї глави Регламенту, формуються особові справи слухачів, на підставі яких утворюється електронний реєстр особових справ слухачів НШСУ. До особової справи слухача долучаються інші документи чи їх копії, що стосуються проходження ним спеціальної підготовки.

2.5. Особові справи слухачів зберігаються в НШСУ протягом строку, встановленого чинним законодавством України. Виписки з особової справи слухача про результати навчання під час проходження спеціальної підготовки надаються лише у випадках, установлених законодавством України.

2.6. На період проходження спеціальної підготовки за кандидатом на посаду судді зберігається основне місце роботи та виплачується стипендія в розмірі посадового окладу помічника судді місцевого суду.

2.6.1. Стипендія виплачується за кожний календарний місяць навчання. Виплата стипендії здійснюється один раз на місяць, в останній робочий день місяця.

2.6.2. У разі зарахування кандидатів на посаду судді до НШСУ школи суддів України з дати, що не збігається з початком календарного місяця, стипендія виплачується в сумі, пропорційній кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця.

2.6.3. У разі, коли строк закінчення навчання кандидата на посаду судді, що отримує стипендію, настає до закінчення місяця, кандидату на посаду судді виплачується стипендія у сумі пропорційній кількості календарних днів спеціальної підготовки останнього місяця.

2.6.4. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, кандидат на посаду судді отримує стипендію у призначеному йому розмірі.

2.7. Слухачеві для технічного використання під час проходження спеціальної підготовки НШСУ передає у безоплатне строкове користування майно – персональний комп’ютер (ноутбук) – відповідно до Порядку забезпечення персональними комп’ютерами (ноутбуками) слухачів Національної школи суддів України (додаток 75).

3. Підстави та порядок відрахування

слухачів - кандидатів на посаду судді

3.1. Протягом спеціальної підготовки кандидат на посаду судді може бути відрахований зі складу слухачів НШСУ з таких підстав:

3.1.1. за особистою заявою кандидата на посаду судді;

3.1.2. у зв’язку з одноразовим грубим порушенням навчальної дисципліни чи невиконанням вимог порядку проходження спеціальної підготовки і цього Регламенту;

3.1.3. за систематичні прогули;

3.1.4. у разі визнання кандидата на посаду судді таким, що не пройшов стажування;

3.1.5. у зв’язку із вчиненням кримінального правопорушення;

3.1.6. у разі виявлення (встановлення) інших обставин щодо кандидата на посаду судді, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають зайняттю ним посади професійного судді.

3.1.7. у разі призначення на посаду судді апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності або Верховного Суду.

3.2. У заяві про відрахування за власним бажанням зі складу слухачів НШСУ має бути зазначено, що рішення про припинення проходження спеціальної підготовки прийняте слухачем із власної ініціативи, без
будь-якого тиску чи примушення, а також мають бути наведені мотиви прийняття такого рішення. До заяви можуть бути додані документи, які обґрунтовують причини припинення спеціальної підготовки.

3.3. Відрахування зі складу слухачів із підстав правопорушень.

3.3.1. Невиконання або неналежне виконання без поважних причин слухачем - кандидатом на посаду судді обов’язків чи інше порушення ним  встановленого порядку проходження спеціальної підготовки є підставою  для накладання дисциплінарного стягнення у вигляді догани або відрахування слухача.

3.3.2. Поява слухача на заняттях у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння вважається грубим порушенням навчальної дисципліни.

3.3.3. Систематичним прогулом визнається відсутність слухача на заняттях, інших навчальних заходах, передбачених розкладом спеціальної підготовки, більше одного дня без поважних причин. У випадку пропуску слухачем занять або інших навчальних заходів, складається відповідний акт (додаток 74).

3.3.4. Факт вчинення кандидатом на посаду судді кримінального правопорушення має бути підтверджено належно завіреною копією відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

3.4. Відрахування кандидата на посаду судді зі складу слухачів НШСУ з підстав виявлення (встановлення) інших обставин щодо кандидата на посаду судді, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають зайняттю ним посади професійного судді, можливе у разі  отримання рішення ВККСУ про скасування її попереднього рішення про  направлення кандидата на посаду судді для проходження спеціальної підготовки до  НШСУ.

3.5. Порядок дисциплінарного стягнення та відрахування слухача –  кандидата на посаду судді.

3.5.1. Дисциплінарне провадження, питання про відрахування слухача (за винятком відрахування за особистою заявою) ініціюється наказом ректора шляхом утворення комісії на підставі подання куратора, погодженого з начальником відділу, що відповідає за спеціальну підготовку.

3.5.2. До накладення дисциплінарного стягнення, відрахування слухача  НШСУ має запропонувати слухачеві надати письмове пояснення. Відмова надати письмове пояснення не може бути перешкодою для накладення дисциплінарного стягнення, відрахування слухача. Слухач має право брати участь у розгляді його питання.

3.5.3. Дисциплінарне стягнення може бути накладено, а слухача відраховано після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби слухача.

3.5.4. Дисциплінарне стягнення накладається, слухача відраховується наказом ректора. Наказ доводиться до відома слухача під розписку, або ж його копія надсилається слухачу поштою (рекомендованим листом із повідомленням про вручення).

3.5.5. Копія наказу про відрахування слухача невідкладно передається до ВККСУ. До особової справи слухача долучається витяг із наказу про його відрахування та інші документи, що мають відношення до розгляду та вирішення питання про відрахування.

3.6. У разі порушення кандидатом на посаду судді порядку проходження спеціальної підготовки, що призвело до його відрахування, припинення кандидатом проходження такої підготовки за власною ініціативою, неуспішного виконання кандидатом на посаду судді програми спеціальної підготовки він повинен відповідно до закону відшкодувати кошти, витрачені на його підготовку.

4. Проведення спеціальної підготовки

4.1. Проведення спеціальної підготовки регулюється порядком проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді, що затверджується ВККСУ, а також Положенням про стажування кандидатів на посаду судді (додаток 17) і цим параграфом.

4.2. Спеціальна підготовка включає теоретичну та практичну підготовку, стажування в місцевих судах загальної юрисдикції, навчальні візити до органів прокуратури, правоохоронних органів, що здійснюють досудове розслідування, пенітенціарної служби, виконавчої служби, адвокатських бюро та контрольні заходи.

Зміст і методика проведення спеціальної підготовки визначаються програмою спеціальної підготовки та Концепцією національних стандартів суддівської освіти.

4.3. Для забезпечення спеціальної підготовки НШСУ співпрацює з Верховним Судом, Вищим антикорупційним судом, Вищим спеціалізованим судом з питань інтелектуальної власності, Державною судовою адміністрацією України, апеляційними та місцевими судами, юридичними вищими навчальними закладами тощо.

4.4. На підставі програми спеціальної підготовки та навчального плану спеціальної підготовки, складається графік навчального процесу, що затверджується наказом ректора.

4.5. З метою організації та контролю за проходженням слухачами спеціальної підготовки наказом ректора призначаються куратори (з огляду на кількість слухачів). Обов’язки куратора визначаються порядком спеціальної підготовки.

4.6. Облік проходження кандидатами на посаду судді спеціальної підготовки здійснюється в Журналі обліку проходження слухачами спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді (додаток 18). Відповідальність за ведення журналів обліку проходження слухачами спеціальної підготовки покладається на кураторів.

4.7. Для організації практичної підготовки кандидатів на посаду судді НШСУ узгоджує з Державною судовою адміністрацією України та вищими спеціалізованими судами перелік баз стажування в судах загальної юрисдикції (далі – бази стажування) та здійснює розподіл слухачів за конкретними базами стажування. Реєстр баз стажування затверджується наказом ректора НШСУ.

4.7.1. На базі стажування створюються належні умови для проходження стажування, зокрема для проведення занять із слухачами, виконання ними індивідуальних завдань та самостійної роботи, забезпечення безпечних умов праці на робочому місці.

4.7.2. Слухачеві видається направлення для проходження стажування (додаток 17) з відміткою про день вибуття для проходження стажування.
У направленні проставляються відмітки про день прибуття до бази стажування та вибуття слухача.

Відмітки про стажування (вибуття та прибуття слухача) завіряються підписами відповідальних осіб та скріплюються печатками НШСУ та бази стажування.

4.7.3. Голова суду загальної юрисдикції на підставі наказу ректора про направлення на стажування видає наказ про проходження стажування слухачами НШСУ із зазначенням місця, дат початку і закінчення стажування та призначення суддів-наставників.

4.7.4. Судді-наставники забезпечують проходження стажування слухачами, здійснення щоденного обліку виходу слухачів на стажування та оцінювання результатів стажування слухачів.

4.7.5. Під час стажування кожний слухач веде щоденник проходження стажування (додаток 17), а за підсумками стажування – складає звіт про проходження стажування.

4.7.6. Слухач, який не пройшов стажування, відраховується з НШСУ.

4.8. Під час практичної підготовки здійснюються візити, зокрема до органів прокуратури, пенітенціарної служби, виконавчої служби, правоохоронних органів, що здійснюють досудове розслідування та адвокатських бюро/адвокатських об’єднань.

Терміни, порядок організації та проведення кожного візиту визначається окремо наказом ректора.

5. Оцінювання та визначення результатів проходження спеціальної підготовки

5.1. Оцінювання результатів спеціальної підготовки проводиться за бальною системою та регламентується положеннями про порядок визначення успішності виконання відповідної програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді (додаток 19).

5.2. Положення про порядок визначення успішності виконання відповідної програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді розробляються на підставі Концептуальних засад системи оцінювання успішності виконання програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді в Національній школі суддів України (додаток 71).

5.3. Кандидат на посаду судді вважається таким, що пройшов спеціальну підготовку, за сукупності умов: набрання не менше 75 % максимальної кількості балів за результатами контролю під час спеціальної підготовки, затвердження Загального висновку про проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді ректором НШСУ.

5.4. За результатами спеціальної підготовки кандидати отримують свідоцтво  установленого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України зразка (додаток 20).

5.5. Національна школа суддів України надсилає матеріали щодо кандидатів, які пройшли спеціальну підготовку, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.


Глава 3. Підготовка суддів та працівників апаратів судів, підвищення кваліфікації

Підготовка суддів та працівників апаратів судів, підвищення їх кваліфікації регулюються цим Регламентом і Положенням про підготовку та періодичне навчання суддів у Національній школі суддів України.

1.Підготовка суддів для підтримання кваліфікації

1.1. Підготовку суддів для підтримання кваліфікації та періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації у НШСУ, РВ НШСУ (далі також – підготовка суддів) проводить окремий структурний підрозділ НШСУ, що відповідає за підготовку суддів, РВ НШСУ відповідно до програм підготовки суддів для підтримання кваліфікації, програм підготовки голів та заступників голів судів (далі – відповідні стандартизовані програми підготовки), на базі яких формуються програми навчальних заходів; програм курсів навчання, визначених кваліфікаційним або дисциплінарним органом, для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя; програм перепідготовки суддів за результатами кваліфікаційного оцінювання, якщо можливість здійснення суддею правосуддя у відповідному суді не підтверджена; програм додаткового навчання суддів на підставі рекомендації викладача (тренера) за результатами проходження тренінгу під час підготовки (далі – відповідні програми підготовки); календарного плану підготовки суддів для підтримання кваліфікації; календарного плану та програми періодичного навчання суддів для підвищення рівня кваліфікації (далі – відповідно календарні плани).

1.2. Цільовими групами слухачів, які проходять підготовку суддів у НШСУ, є:

судді місцевих загальних судів;

судді місцевих господарських судів;

судді окружних адміністративних судів;

судді окружних адміністративних судів;

судді апеляційних судів областей та міста Києва;

судді апеляційних господарських судів;

судді апеляційних адміністративних судів;

голови та заступники голів місцевих загальних судів;

голови та заступники голів місцевих господарських судів;

голови та заступники голів окружних адміністративних судів;

голови та заступники голів апеляційних судів областей та міста Києва;

голови та заступники голів апеляційних господарських судів;

голови та заступники голів апеляційних адміністративних судів;

судді Вищого антикорупційного суду;

судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності;

судді Верховного Суду;

судді, які в порядку дисциплінарного стягнення тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя та направлені в НШСУ для проходження курсу підвищення кваліфікації;

судді, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя кваліфікаційним або дисциплінарним органом для проходження перепідготовки за результатами кваліфікаційного оцінювання, якщо можливість здійснення суддею правосуддя у відповідному суді не підтверджена;

судді, які проходять додаткове навчання на підставі  рекомендації викладача (тренера) за результатами тренінгу під час підготовки.


1.3. Цільовими групами слухачів, які проходять підготовку суддів в РВ НШСУ, є:

судді місцевих загальних судів;

судді місцевих господарських судів;

судді окружних адміністративних судів;

1.4. Тривалість та періодичність підготовки суддів складає:

суддів, призначених на посаду судді – не менше 40 академічних годин упродовж кожних трьох років перебування на посаді судді;

суддів, обраних на адміністративні посади – не менше 20 академічних годин на один строк повноважень, упродовж першого року після обрання на адміністративну посаду;

суддів, які в порядку дисциплінарного стягнення тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя та направлені в НШСУ для проходження курсу підвищення кваліфікації – визначається ВККСУ;

суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя кваліфікаційним або дисциплінарним органом для проходження перепідготовки за результатами кваліфікаційного оцінювання, якщо можливість здійснення суддею правосуддя у відповідному суді не підтверджена – визначається ВККСУ;

суддів, які проходять додаткове навчання на підставі  рекомендації викладача (тренера) за результатами тренінгу під час підготовки – визначається ВККСУ.

1.5. Стандартизовані програми підготовки розробляються для таких категорій:

суддів місцевих загальних судів;

суддів місцевих господарських судів;

суддів місцевих адміністративних судів;

суддів апеляційних судів;

суддів апеляційних господарських судів;

суддів апеляційних адміністративних судів;

суддів Вищого антикорупційного суду;

суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності; 

суддів Верховного Суду;

голів та заступників голів судів.

1.6. Розробка програм курсів навчання для підвищення кваліфікації суддів,  які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя кваліфікаційним або дисциплінарним органом, здійснюється окремо, залежно від потреби у цьому.

2. Підготовка працівників апаратів судів

2.1. Постійне підвищення кваліфікації працівників апаратів судів з метою оперативного і якісного забезпечення діяльності суду проводиться протягом їх усієї трудової діяльності, але не рідше одного разу на три роки, окремим структурним підрозділом НШСУ, що відповідає за підготовку працівників апаратів судів, РВ НШСУ.

2.2. Підготовка працівників апаратів судів проводиться для таких категорій слухачів:


працівників апаратів місцевих загальних судів;

працівників апаратів місцевих господарських судів;

працівників апаратів місцевих адміністративних судів;

працівників апаратів апеляційних судів;.

працівників апаратів апеляційних господарських судів;

працівників апаратів апеляційних адміністративних судів;

працівників апарату Вищого антикорупційного суду;

працівників апарату Вищого суду з питань інтелектуальної власності;

працівників апарату Верховного Суду;

викладачів (тренерів) з числа досвідчених суддів та/або керівників апаратів судів, інших осіб, що мають високий рівень знань у відповідній галузі.

3.  Форми та стадії підготовки суддів і працівників апаратів судів

3.1. Формами навчання під час підготовки суддів та працівників апаратів судів є: очна, дистанційна, навчання в реальному часі (“он-лайн навчання”), зокрема за допомогою  відеоконференцзв’язку (для працівників апаратів судів).

3.2. Початок і закінчення підготовки суддів за відповідними категоріями встановлюється наказом ректора НШСУ, директорів РВ НШСУ, а працівників апаратів судів відповідних регіонів – наказом проректора, що відповідає за цей напрямок роботи, директорів РВ НШСУ.

3.3. Процес підготовки суддів та працівників апаратів судів включає стадії:

планування;

організація;

проведення підготовки;

облік і контроль;

зворотній зв’язок зі слухачами.

4. Планування підготовки суддів та працівників апаратів судів

4.1. Заходи з планування підготовки суддів та працівників апаратів судів включають:

4.1.1. вивчення потреб (збір пропозицій) щодо визначення тематики навчального процесу на підставі пропозицій, що надходять від місцевих, апеляційних, Вищого антикорупційного суду, Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності та Верховного Суду, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, РВ НШСУ, органів суддівського самоврядування, проектів міжнародної технічної допомоги Україні, з якими співпрацює НШСУ, а також рекомендацій щодо проходження курсів підвищення кваліфікації, визначених органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів;

4.1.2. узагальнення, аналіз наданих пропозицій щодо формування стандартизованих програм підготовки суддів, голів і заступників голів судів (за юрисдикціями та інстанціями, з урахуванням строку перебування на посаді тощо), а також стандартизованих програм для всіх категорій працівників апаратів судів;

4.1.3. розробка у строк до 1 грудня поточного року стандартизованих програм підготовки з урахуванням отриманих пропозицій  (підпункти 4.1.1., 4.1.2.);

4.1.4. погодження розроблених стандартизованих програм підготовки проректорами з підготовки кадрів для судових органів та з науково-дослідної роботи НШСУ з рекомендаціями щодо включення їх до:

    програм підготовки суддів;

    програм періодичного навчання суддів для підвищення рівня кваліфікації;

    програм підготовки голів та заступників голів судів;

   курсів навчання для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя кваліфікаційним або дисциплінарним органом;

4.1.5. погодження розроблених типових планів підготовки працівників апаратів судів проректором з підготовки кадрів для судових органів.

4.1.6. погодження стандартизованих програм підготовки працівників апаратів судів із Державною судовою адміністрацією України

5. Розробка та формування  програм, календарних планів підготовки суддів і працівників апаратів судів, програми навчального заходу

5.1. Програми підготовки суддів.

5.1.1. Програми підготовки суддів є стандартизованими і єдиними для використання в НШСУ та її регіональних відділеннях.

5.1.2. Стандартизовані програми підготовки суддів затверджуються ректором НШСУ та до 15 грудня кожного року розміщуються на офіційному веб-сайті НШСУ для  ознайомлення.

5.1.3. Зміни до Стандартизованих програм підготовки:

вносяться за поданням начальника відділу, що відповідає за підготовку суддів, на підставі пропозицій керівників робочих груп з розробки проектів програм підготовки, директорів РВ НШСУ, керівників інших структурних підрозділів НШСУ;

погоджуються проректорами за відповідними напрямками роботи та затверджуються ректором НШСУ.

5.1.4. Структура Стандартизованої програми підготовки включає:

    назву підготовки;

    цільову групу (категорія суддів, які проходять підготовку),

    перелік тем, видів підготовки (лекція, інтерактивна лекція, тренінг тощо), розподілених за окремими галузями права;

    рекомендований час викладання.

5.2. Календарні плани.

5.2.1. Календарні плани формуються на базі стандартизованих програм підготовки суддів.

5.2.2. Календарні плани затверджуються наказом ректора НШСУ та до 31 грудня кожного року розміщуються на офіційному веб-сайті НШСУ для ознайомлення.

5.2.3. Зміни до календарних планів вносяться за пропозиціями начальника відділу, що відповідає за підготовку суддів, директорів РВ НШСУ, керівників інших структурних підрозділів НШСУ та затверджуються наказом НШСУ.

5.2.4. Структура календарного плану включає:

назву навчального заходу;

форму навчального заходу (очна, дистанційна);

дату (число, місяць, рік) проведення підготовки суддів;

перелік тем, видів навчального заходу (лекція, інтерактивна лекція, тематичний чи методологічний семінар, круглий стіл, літня чи зимова школа тощо), розподілених за окремими галузями права;

цільову групу (категорія суддів, які проходять навчальний захід);

організаторів, співорганізаторів навчального заходу;

місце проведення;

кількість суддів.

5.3. Програма навчального заходу.

5.3.1. Програма навчального заходу (підготовки, періодичного навчання чи курсів навчання) формується відповідно до затверджених Стандартизованих програм підготовки та календарних планів для визначеної категорії суддів та містить наступні дані:

вид навчального заходу (підготовка, періодичне навчання, курси навчання);

цільова група (категорія суддів, які проходять навчальний захід);

місце (адреса) та терміни проведення;

назва та тематика навчального заходу (тренінг, лекція, тематичний чи методологічний семінар, круглий стіл, літня чи зимова школа тощо) із зазначенням його тривалості та перерв (у годинах, хвилинах);

перелік інтерактивних методів, які буде використано в ході навчального заходу;

прізвище, ім’я, по-батькові викладача (лектора, тренера, модератора, фасилітатора), його посаду, науковий ступінь, вчене, почесне звання

5.3.2.

візується начальником відділу, що відповідає за підготовку суддів, директором РВ НШСУ, начальником відділу, що відповідає за підготовку викладачів (тренерів), керівником структурного підрозділу за напрямом освітнього заходу (викладачем-координатором), що відповідає за певний вид судочинства, а з питань господарської і адміністративної спеціалізації також проректором з науково-дослідної роботи; 

погоджується проректором, що відповідає за підготовку кадрів для судових органів; 

затверджується ректором; 

не  менш  ніж за тиждень до початку проведення навчального заходу, розміщується на офіційному веб-сайті НШСУ. 

5.4. Робочі групи з розробки проектів стандартизованих програм.

5.4.1. Для розробки проектів стандартизованих програм підготовки, календарних планів, наказом ректора створюються робочі групи за поданням відділу, що відповідає за підготовку суддів.

5.4.2. Основними функціями робочих груп є:

розробка проектів програм підготовки;

ознайомлення зацікавлених осіб з проектами програм підготовки;

опрацювання та узагальнення пропозицій і зауважень до проектів програм підготовки, отриманих від РВ НШСУ, місцевих, апеляційних, Вищого антикорупційного суду, Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності та Верховного Суду, органів суддівського самоврядування, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, проектів міжнародної технічної допомоги Україні, з якими співпрацює НШСУ, громадських організацій правників, а також рекомендацій щодо проходження курсів підвищення кваліфікації, визначених органом, що здійснює кваліфікаційне або дисциплінарне провадження щодо суддів (далі – пропозиції і зауваження до проектів програм підготовки);

внесення протягом року пропозицій щодо доповнень до програм підготовки з урахуванням змін діючого законодавства, судової практики тощо.

5.4.3. До складу робочих груп за пропозиціями проректорів включаються працівники відділів, що відповідають за підготовку суддів і науково-методичне забезпечення підготовки суддівського корпусу та діяльності судів загальної юрисдикції, інших відділів НШСУ (за потреби), а також висококваліфіковані судді, науковці та викладачі, представники юридичної громадськості (за згодою).

5.4.4. Загальне керівництво робочими групами та координування дій щодо розробки програм підготовки здійснюються відділом, що відповідає за підготовку суддів, працівники якого у складі робочих груп:

попередньо опрацьовують та узагальнюють пропозиції і зауваження до проектів програм підготовки;

на підставі узагальнених пропозицій складають проекти програм підготовки;

готують засідання робочих груп (завчасно повідомляють членів групи про час і місце проведення засідання, надають матеріали, фіксують пропозиції під час засідання та інше);

за результатами засідання робочих груп вносять зміни до проектів програм підготовки та надають пропозиції щодо їх затвердження.

5.4.5. Працівники наукових відділів НШСУ, висококваліфіковані судді, науковці та викладачі, представники юридичної громадськості у складі робочих груп:

визначають основну тематичну спрямованість програм підготовки;

забезпечують інтелектуальну складову програм підготовки, формулюють ідеї і пропозиції;

вносять доповнення до програм підготовки протягом року з урахуванням змін діючого законодавства, судової практики тощо.

5.4.6. Основною формою діяльності робочих груп є засідання, порядок їх підготовки і проведення встановлюється керівником робочої групи за погодженням з керівником відділу, що відповідає за підготовку суддів.

5.5.  Програми підготовки працівників апаратів судів.

5.5.1. Програми підготовки працівників апаратів судів складаються на конкретний навчальний захід для визначеної категорії слухачів, формуються відповідно до календарного плану підготовки працівників апаратів судів та підвищення рівня їхньої кваліфікації на відповідний рік та містять:

назву навчального заходу із зазначенням форми (за потреби);

дату і місце проведення навчального заходу;

цілі та очікувані результати;

перелік тем та/або навчальних модулів із зазначенням часу занять та перерв (години, хвилини), форми занять (міні-лекція, дискусія, експертне обговорення, вирішення ситуативних завдань, рольова гра тощо), прізвища, ім’я, по-батькові викладача (лектора, інструктора, модератора тощо), анотації теми (модулю);

форму контролю і зворотного зв’язку (анкетування).

5.5.2. Інформацію про проведення навчального заходу з підготовки працівників апаратів судів та відповідну програму розміщують на веб-сайті НШСУ не пізніш як за тиждень до початку проведення заходу.

6. Проведення навчальних заходів, облік та контроль

6.1. Проведення навчальних заходів для суддів.

6.1.1. Проведення навчальних заходів (у тому числі за дистанційною формою) включає наступні організаційні дії:

письмове повідомлення голів судів, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України про направлення суддів до НШСУ, РВ НШСУ для підготовки;

отримання та узагальнення пропозицій щодо формування груп суддів;

підготовку проекту наказу про проведення підготовки (у тому числі за дистанційною формою);

перевірку на відповідність чинному законодавству періодичності проходження суддями підготовки для підтримання кваліфікації згідно з Реєстрами НШСУ; 

підбір приміщення та облаштування його необхідним технічним обладнанням;

формування програми навчального заходу;

залучення до викладання відповідних викладачів (тренерів), лекторів, модераторів, фасилітаторів;*

тиражування роздавальних матеріалів;

забезпечення анкетами для опитування та оцінювання;

реєстрацію суддів, які проходять підготовку, та облік їхньої відвідуваності;

забезпечення проведення оцінювання суддів викладачем (тренером);

внесення відомостей про проходження суддею у НШСУ підготовки (у тому числі за дистанційною формою) до Реєстру суддів, які пройшли підготовку (далі – Реєстр);

підготовку на вимогу судді чи уповноваженого органу витягу з Реєстру;

оформлення і вручення судді Сертифіката НШСУ встановленого зразка (додаток 22);

надання в установленому порядку інформації, звіту до ВККСУ щодо проходження суддею підготовки для включення до суддівського досьє.

*Викладачі (лектори, тренери), які залучені до викладацької діяльності, не менш ніж за тиждень до початку проведення навчального заходу надсилають в електронній формі до відділу, що відповідає за підготовку суддів, РВ НШСУ матеріали навчального курсу (тренінгу, лекції в формі тез, презентації Power Point, роздавальні матеріали) для попереднього їх погодження та ознайомлення з ними суддів, які зареєструвалися для проходження підготовки. Зазначені матеріали передаються до відділу НШСУ, що відповідає за інформаційні технології, з метою подальшого їх збереження та надсилання (упродовж однієї доби) відповідним суддям або судам. 

6.1.2. Кількість суддів у групі для проходження навчального заходу визначається відділом, що відповідає за підготовку суддів, РВ НШСУ з урахуванням потреб суддів та особливостей форми навчального заходу.


6.1.3. Підставами для зарахування на підготовку (навчальний захід) є:

лист голови суду чи начальника територіального управління Державної судової адміністрації України про направлення судді для проходження відповідної підготовки;

особиста письмова заява судді, погоджена в установленому порядку з головою суду, у якому працює суддя (або особиста електронна заявка судді);

особиста письмова або електронна заява судді на проходження підготовки (дистанційного курсу), необхідність якої визначена кваліфікаційним або дисциплінарним органом чи викладачем (тренером НШСУ) за результатами проходження тренінгу.

6.1.4. Для зарахування на підготовку (навчальний захід) відділ, що відповідає за підготовку суддів, РВ НШСУ:

розміщує на офіційному веб-сайті НШСУ оголошення про реєстрацію на проходження підготовки;

отримує та узагальнює заяви суддів;

формує групи та готує проект наказу про зарахування на підготовку;

інформує суддів про зарахування на підготовку.

6.1.5. Основною формою навчального заходу і обов’язковою складовою кожної підготовки суддів є тренінг. З урахуванням потреб НШСУ та РВ НШСУ розробники курсу, з якого проводиться тренінг, беруть участь у ньому як тренери, модератори, фасилітатори.

Суддя, залежно від своїх потреб, має право обрати та пройти будь-який тренінг (факультативний), а в межах періодичного навчання – семінар.

6.1.6. За результатами проведеного тренінгу проводиться оцінювання суддів. Анкета оцінювання судді за результатами кожного тренінгу (додаток 21), а також нова анкета оцінювання за результатами розгляду заперечень судді щодо результатів оцінювання заповнюється особисто викладачем (тренером) та надсилається до ВККСУ відділом, що відповідає за підготовку суддів. Порядок і методологія оцінювання та самооцінювання судді затверджується ВККСУ.

6.1.7. Після проходження суддею підготовки (у тому числі курсів навчання суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя за визначенням кваліфікаційного або дисциплінарного органу чи рекомендацією викладача-тренера НШСУ) відділ, що відповідає за підготовку суддів, вносить відповідну інформацію до Реєстру підготовки суддів та надсилає її до ВККСУ.

6.2. Проведення навчального заходу для працівників апаратів судів.

6.2.1. Підставами для зарахування слухачами для підготовки в НШСУ, РВ НШСУ працівників апаратів судів є:

лист голови (керівника) апарату відповідного суду чи начальника територіального управління Державної судової адміністрації України про направлення працівника апарату суду до НШСУ, РВ НШСУ для проходження відповідної підготовки;

особиста письмова заява, погоджена в установленому порядку з керівником апарату суду, в якому працює працівник, особиста заява керівника апарату суду, погоджена з начальником відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України.

6.2.2. Відділ, що відповідає за підготовку працівників апаратів судів, РВ НШСУ:

розміщує на офіційному веб-сайті НШСУ оголошення про реєстрацію на проходження конкретного виду підготовки;

отримує та узагальнює заявки судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;

формує групи слухачів та готує проект наказу про зарахування на підготовку;

забезпечує логістичний супровід навчального процесу;

забезпечує виготовлення, оформлення і вручення Сертифікату Національної школи суддів України відповідно до Положення про Сертифікат Національної школи суддів України (додаток 22).

6.3. Загальні правила проведення навчального заходу для суддів і працівників апаратів судів, облік і контроль.

6.3.1. У перший день проведення заходу вирішуються питання реєстрації слухачів та інші організаційні питання; у наступні дні – моніторинг відвідуваності навчання та якості навчального процесу, в останній день підводяться підсумки, оформлюються та видаються документи, що підтверджують проходження підготовки.

6.3.2. Забезпечення проведення навчального заходу відповідно до програми, координація роботи викладачів, ведення реєстрів відвідування занять суддями і працівниками апаратів судів, узагальнення даних про їх навчання, що здійснюється згідно з Порядком узагальнення даних щодо підготовки та підвищення кваліфікації суддів і працівників апаратів судів у Національній школі суддів України (додаток 23), покладається на відділи, які відповідають за підготовку суддів та працівників апаратів судів, РВ НШСУ”.

6.3.3. Слухачі можуть бути відраховані з підготовки наказом НШСУ, РВ НШСУ:

- за власним бажанням на підставі заяви;

- за відсутність на підготовці більше 20% часу;

- за невиконання суддею програми підготовки, проведеної за рекомендацією дисциплінарного органу (у разі невиконання він вважається таким, що не пройшов підготовку).

У разі відрахування слухача, НШСУ повідомляє про це ВККСУ, голову, та/або керівника апарату відповідного суду.

6.3.4. Обсяг проведених занять обліковується в академічних годинах та фіксується в реєстрах відвідування занять суддями і працівниками апаратів судів згідно з додатками до Порядку узагальнення даних щодо підготовки та підвищення кваліфікації суддів і працівників апаратів судів у Національній школі суддів України (додаток 23).

6.3.5. Тривалість одного заняття – дві академічні години (1 год. 20 хв.).

6.3.6. Під час та після проведення навчальних заходів здійснюється контроль підготовки за кількісними (відвідуваність) та якісними (засвоєння знань, умінь та навичок) показниками.

Контроль якісних показників може проводитися шляхом тестування, виконання індивідуальних завдань тощо.

6.3.7. У НШСУ, РВ НШСУ здійснюється постійний супровід процесу підготовки суддів (відкриття навчальних заходів, облік, контроль та оцінка якості викладання, відвідування слухачами занять тощо) проректорами, керівниками відділів, що відповідають за підготовку суддів та працівників апаратів судів і найбільш досвідченими працівниками НШСУ, РВ НШСУ.


7. Періодичне навчання суддів з метою підвищення
рівня кваліфікації

7.1. Заходи з періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації (далі – періодичне навчання суддів) проводяться за кошти Державного бюджету України не менше, ніж один раз на три місяці відділом, що відповідає за підготовку суддів, РВ НШСУ.

7.2. Періодичне навчання суддів за кошти проектів міжнародної технічної допомоги у сфері правосуддя проводиться відповідно до календарного плану з періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації.

7.3. Основними структурними компонентами періодичного навчання суддів є семінари (переважно у формі круглих столів) та семінари-практикуми, які проводяться із застосуванням інтерактивних методів навчання, залученням до занять для організації дискусій досвідчених суддів і науковців.

7.4. Добір суддів для проходження періодичного навчання проводиться із застосуванням сучасних електронних засобів, зокрема використовуючи можливості веб-сайту НШСУ (попередній електронний запис).

7.5. Проректорами, а в разі потреби, керівниками структурних підрозділів та іншими службовими і посадовими особами НШСУ здійснюється постійний супровід і моніторинг періодичного навчання суддів.

7.5.1. Супровід і моніторинг періодичного навчання суддів включає:

- надання практичної допомоги в підготовці навчального заходу (ознайомлення з проектами планів і програм, складом викладачів і залучених фахівців, перебігом добору слухачів тощо);

- участь у відкритті та проведенні навчальних заходів (перевірка на відповідність графіку та програмі періодичного навчання суддів);

- оцінку якості викладання;

- облік і контроль відвідування занять тощо;

- підготовку звіту за встановленою формою (додаток 24).

7.6. Списки учасників освітніх (навчальних, наукових, науково-методичних) заходів НШСУ, РВ НШСУ, у тому числі, які проводяться за кошти проектів міжнародної технічної допомоги у сфері правосуддя, формуються відділом, що відповідає за проведення заходу, та погоджуються: начальником цього відділу; начальником відділу, що відповідає за міжнародне співробітництво (для міжнародних заходів); заступником начальника відділу (радником ректора), що відповідає за забезпечення діяльності ректорату; проректорами за напрямами діяльності.

Працівники НШСУ, РВ НШСУ беруть участь у зазначених заходах за окремими (додатковими) списками і, у разі потреби, фінансуються за рахунок бюджету НШСУ.

8. Проведення курсів навчання для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя

8.1. Курси навчання для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя (далі – курси навчання), проводяться за очною та дистанційною формою (додатково, за окремими темами) відділом, що відповідає за підготовку суддів, РВ НШСУ для:

суддів, які в порядку дисциплінарного стягнення тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя та направлені в НШСУ для проходження курсу підвищення кваліфікації;

суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя для проходження перепідготовки за результатами кваліфікаційного оцінювання, якщо можливість здійснення суддею правосуддя у відповідному суді не підтверджена.

8.2. Курси навчання проводяться за індивідуальними навчальними програмами, що формуються НШСУ (РВ НШСУ).

8.3. Строки проведення курсів навчання визначаються НШСУ в залежності від тематики і спрямованості курсу, досвіду та стажу роботи судді, з урахуванням висновку дисциплінарного органу та результатів кваліфікаційного оцінювання.

8.4. Порядок проходження курсів навчання суддями визначається цим Регламентом і Положенням про проведення курсів навчання для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя (додаток 25).

Глава 4. Науково-дослідна та науково-методична діяльність у НШСУ

1. Загальні положення

1.1. Науково-дослідна і науково-методична діяльність у Національній школі суддів України – це інтелектуальна інноваційно спрямована творча праця, що має на меті удосконалення судочинства та використання нових знань у процесі підготовки кадрів для судової системи.

1.2. Науково-дослідна і науково-методична діяльність у НШСУ здійснюється відповідними структурними підрозділами, складовими професійної діяльності яких є планування, організація та виконання наукових досліджень, з урахуванням Стратегії розвитку Національної школи суддів України, Концепції національних стандартів суддівської освіти та Плану науково-дослідної роботи НШСУ на поточний рік.

1.3. Наукові дослідження сприяють реалізації завдань НШСУ, стосуються питань удосконалення судочинства, передбачають всебічне вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів та орієнтовані на науково-методичне забезпечення підготовки суддівського корпусу, науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя і здійснюються відповідно до окреслених напрямів у запитах зазначених органів.

1.4. Стаж роботи на посадах науково-викладацького складу НШСУ обчислюється в порядку, передбаченому законодавством України про наукову і науково-технічну діяльність.

2. Науково-дослідний процес НШСУ

2.1. Планування, організація та виконання наукових досліджень складають науково-дослідний процес НШСУ.

2.2. Суб’єктами науково-дослідного процесу НШСУ у межах своїх повноважень є:

2.2.1. проректор з науково-дослідної роботи НШСУ;

2.2.2. науково-викладацький склад НШСУ;

2.2.3. Науково-методична рада Національної школи суддів України;

2.2.4. Координаційний суддівський центр;

2.2.5. робочі групи;

2.2.6. провідні вчені і науковці, працівники інших установ, організацій, іноземних інституцій що, залучаються до роботи в НШСУ, у тому числі на договірній основі.

2.3. Результатами наукових досліджень в НШСУ є:

2.3.1. наукові публікації (навчальні програми, науково-методичні посібники, статті, тези доповідей тощо);

2.3.2. дисертаційні дослідження, які захищаються відповідно до встановленого порядку.

3. Науково-методична діяльність НШСУ

3.1. Науково-методична діяльність НШСУ спрямована на забезпечення:

підготовки суддівського корпусу та працівників апаратів судів;

діяльності судів загальної юрисдикції;

діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

діяльності Вищої ради правосуддя.

3.2. Науково-методичне забезпечення підготовки суддівського корпусу здійснюється в тісній співпраці зі структурними підрозділами НШСУ, що відповідають за організацію навчального процесу, та передбачає участь у розробці стандартизованих програм підготовки суддів, доборі науково-викладацьких кадрів, підвищенні рівня їх кваліфікації, спрямоване на запровадження у навчальний процес новітніх форм та інтерактивних методів навчання.

3.3. Науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції здійснюється щодо судів, які спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення та полягає у проведенні наукових досліджень з питань діяльності судів, розробці навчальних курсів стандартизованих програм підготовки, підготовці науково-методичних матеріалів для проведення тренінгів для кандидатів на посаду судді та суддів, написанні підручників, монографій, навчально-методичних та навчально-практичних посібників.

3.4. Науково-методичне забезпечення діяльності ВККСУ здійснюється щодо:

3.4.1. проведення добору кандидатів на посаду судді, у тому числі  в частині методологічного забезпечення проведення іспитів;

3.4.2. проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді; 

3.4.3. внесення рекомендації про переведення судді, крім переведення як дисциплінарної санкції;

3.4.4. проведення кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді); 

3.4.5. ведення суддівського досьє; 

3.4.6. регулярного оцінювання суддів.

 

3.5. Науково-методичне забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя здійснюється з питань:

3.5.1. суддівської кар’єри: призначення судді на посаду та звільнення з посади, припинення відставки судді, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, переведення судді з одного суду до іншого, відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації; 

3.5.2. здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів (у тому числі науково-методичне забезпечення діяльності служби інспекторів, процесу оскарження рішення дисциплінарних органів); 

3.5.3. розгляду справ стосовно порушення суддями вимог щодо несумісності, надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом; 

3.5.4. сприяння Вищій раді правосуддя в наданні нею консультативних висновків щодо законопроектів із питань судоустрою і статусу суддів.

3.6. Вимоги до забезпечення конфіденційності в роботі із тестовими матеріалами під час їх розробки, рецензування, моніторингу, збереження, передачі до ВККСУ для: проведення відбіркового іспиту; кваліфікаційного іспиту; контрольних заходів при проходженні спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; кваліфікаційного оцінювання суддів встановлюються Порядком підготовки тестових матеріалів у Національній школі суддів України (додаток 26).


Глава 5. Вивчення міжнародного досвіду організації та діяльності судів. Міжнародне співробітництво.

1. Загальні положення

1.1. Вивчення міжнародного досвіду організації та діяльності судів є одним із важливих законодавчо визначених завдань Національної школи суддів України, що реалізується шляхом установлення, розвитку і розширення міжнародного співробітництва, зміцнення авторитету НШСУ у міжнародному суддівському співтоваристві.

1.2. Міжнародне співробітництво здійснюється з уповноваженими урядами іноземних держав органами, організаціями або установами, іноземними муніципальними органами або міжнародними організаціями, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України, зарубіжними закладами суддівської освіти на підставі урядових рішень, на договірних засадах та/або відповідно до обопільно затверджених довгострокових планів чи програм.

1.3. Міжнародне співробітництво будується на принципах рівноправності і взаємної поваги, невтручання у внутрішні справи партнерів, обопільної користі, сумлінного виконання договірних зобов’язань.

1.4. Загальне керівництво питаннями міжнародного співробітництва, вивчення міжнародного досвіду організації та діяльності судів покладається на ректора Національної школи суддів України відповідно до його статутних повноважень.

Організацію і координацію роботи структурних підрозділів НШСУ з поточних питань міжнародного співробітництва здійснює проректор з науково-дослідної та науково-методичної роботи.

2. Організаційні питання

2.1. Вивчення і сприяння у впровадженні міжнародного досвіду організації та діяльності судів, суддівської освіти здійснюють на плановій основі всі структурні підрозділи НШСУ науково-дослідного, науково-методичного і освітнього спрямування.

2.2. Координує, контролює та узагальнює роботу структурних підрозділів НШСУ з питань вивчення міжнародного досвіду організації та діяльності судів, суддівської освіти, а також налагоджує міжнародне співробітництво самостійний відділ НШСУ, який підпорядковується ректору НШСУ і є підзвітним та підконтрольним проректору з науково-дослідної та науково-методичної роботи.

2.3. Організація міжнародного співробітництва включає:

2.3.1. Збирання, систематизацію і аналіз інформації щодо можливостей участі НШСУ в міжнародних проектах і програмах.

2.3.2. Установлення, розвиток і розширення зв’язків та співробітництва з уповноваженими урядами іноземних держав органами, організаціями або установами, іноземними муніципальними органами або міжнародними організаціями, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України, закордонними експертами і фахівцями та закладами суддівської освіти.

Процедура взаємодії Національної школи суддів України з проектами міжнародної технічної допомоги здійснюється згідно з Порядком розгляду і реалізації пропозицій проектів міжнародної технічної допомоги в Україні щодо розробки Національною школою суддів України навчальних курсів для суддів (додаток 76).

2.3.3. Запрошення і прийом іноземних делегацій, представників міжнародних організацій, проведення переговорів, підготовку та укладання угод і меморандумів із зарубіжними партнерами, розробку і реалізацію довгострокових планів і програм, координацію та аналіз ефективності їх виконання, у тому числі заходів міждержавних планів, проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в Україні.

2.3.4. Формування та направлення за кордон вітчизняних делегацій, працівників, викладачів, науковців і експертів згідно з Положенням про службові відрядження за кордон працівників та осіб науково-викладацького складу Національної школи суддів України (додаток 77).

2.3.5. Проведення міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів, участь в аналогічних заходах за кордоном.

2.3.6. Участь у заходах міжнародних організацій юридичного профілю, членом яких є НШСУ: з’їздах, асамблеях, слуханнях, засіданнях комітетів, місіях тощо).

2.3.7. Вивчення і сприяння впровадженню міжнародного досвіду організації та діяльності судів.

2.3.8. Дослідження та запровадження в діяльність НШСУ кращого зарубіжного досвіду з питань суддівської освіти і підготовки кадрів для системи правосуддя.

2.3.9. Підготовку інформаційно-аналітичних звітів, наукових матеріалів і рекомендацій органам системи правосуддя за напрямками міжнародного співробітництва.Розділ V.

Організаційне забезпечення діяльності

Національної школи суддів України


Глава 1. Організація нарад

1. Підготовка та проведення нарад

1.1. Для вирішення актуальних питань роботи та здійснення контролю за виконанням доручень керівництва проводяться наради.

1.2. Наради поділяються на планові та оперативні.

1.2.1. Планові наради проводяться відповідно до плану роботи в зазначений день і час.

1.2.2. Оперативні наради проводяться за нагодою, для вирішення конкретних питань та надання термінових доручень.

1.3. Наради проводяться керівництвом НШСУ.

1.4. Організація проведення нарад у ректора (засідань ректорату) покладається на керівника структурного підрозділу, що забезпечує діяльність ректорату, у проректорів – на помічників проректорів.

1.5. Проректори проводять наради з керівниками, а в разі потреби – і з працівниками структурних підрозділів, що закріплені за ними відповідно до розподілу обов’язків між проректорами і організаційної структури НШСУ за напрямками роботи (далі – закріплений підрозділ).

2. Діловодство нарад

2.1. Під час нарад, у разі потреби, ведеться протокол, який оформлюється не пізніше ніж у триденний термін. У протоколі зазначаються прізвище та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписується головуючим та секретарем.

2.2. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у ректора та проректорів, здійснюють відповідно: керівник структурного підрозділу, що забезпечує діяльність ректорату, помічники проректорів. В окремих випадках, за рішенням головуючого, контроль за виконанням рішення наради може бути покладено на керівника структурного підрозділу НШСУ.

2.3. За результатами розглянутих на нараді питань може бути видано накази та протокольні доручення ректора.


Глава 2. Планування та звітність

1. Загальні положення

1.1. Діяльність НШСУ визначається Стратегією розвитку Національної школи суддів України на довгостроковий період, що затверджується наказом ректора.

1.2. Робота НШСУ проводиться на підставі перспективних (річних) та оперативних (тижневих) планів.

1.3. Звітність у НШСУ складається з:

інформацій про роботу структурних підрозділів за I півріччя, що узагальнені за напрямками роботи проректорів;

Інформації про роботу НШСУ за І півріччя;

інформаційно-аналітичних звітів про діяльність структурних підрозділів за рік, що узагальнені за напрямками роботи проректорів;

Інформаційно-аналітичного звіту про діяльність Національної школи суддів України за рік.

1.4. Відповідальність за збереження планів, інформацій та інформаційно-аналітичних звітів структурних підрозділів покладається на керівників структурних підрозділів. Електронні версії планів структурних підрозділів, інформацій та інформаційно-аналітичних звітів, узагальнених за напрямками роботи проректорів, надсилаються до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

1.5. Контроль та координацію роботи структурних підрозділів НШСУ щодо планування та звітності здійснює відділ, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

2. Складання плану роботи, плану науково-дослідної роботи НШСУ та структурних підрозділів НШСУ

2.1. Річні плани НШСУ.

2.1.1. Робота НШСУ на поточний рік визначається Планом роботи Національної школи суддів України на рік та Планом науково-дослідної роботи Національної школи суддів України на рік (далі також – Плани роботи), які створюються з урахуванням Стратегії розвитку Національної школи суддів України і затверджуються наказом ректора.

2.1.2. План роботи Національної школи суддів України на рік формується відділом, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, План науково-дослідної роботи Національної школи суддів України на рік – одним з відділів, що відповідають за науково-методичне забезпечення діяльності НШСУ, за дорученням проректора з науково-дослідної роботи відповідно до річних планів структурних підрозділів:

планів роботи структурних підрозділів на рік (додаток 27);

планів науково-дослідної та науково-методичної роботи на рік (додаток 28).

2.2. Річні плани структурних підрозділів.

2.2.1. Робота структурних підрозділів визначається річними планами структурних підрозділів.

2.2.2. Річні плани структурних підрозділів розробляються структурними підрозділами самостійно з урахуванням положень відповідних законодавчих і нормативно-правових актів України, Стратегії розвитку Національної школи суддів України на певний період, наказів ректора, планів окремих тематичних заходів, що додаються до відповідних наказів.

2.2.3. Річні плани структурних підрозділів підписуються керівниками структурних підрозділів, затверджуються проректорами, за якими закріплені відповідні структурні підрозділи, та подаються до 1 грудня кожного року до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

3. Складання Плану основних заходів НШСУ

3.1. План основних заходів НШСУ.

3.1.1. Робота НШСУ на тиждень визначається Планом основних заходів НШСУ (далі – План основних заходів), який затверджується ректором та доводиться до відома всіх працівників НШСУ.

3.1.2. Формування Плану основних заходів здійснюється відділом, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, за пропозиціями керівництва НШСУ.

3.1.3. Пропозиції до Плану основних заходів на наступний тиждень подаються не пізніше четверга поточного тижня.

4. Складання інформації про роботу, інформаційно-аналітичного звіту про діяльність структурного підрозділу, Інформації про роботу Національної школи суддів України за І півріччя

4.1. Інформація про роботу структурного підрозділу за I півріччя, складається і підписується його керівником та подається на затвердження проректору, за яким закріплений структурний підрозділ. Узагальнені інформації за напрямками роботи проректорів подаються не пізніше останнього робочого дня останнього місяця I півріччя до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

4.2. Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність структурного підрозділу за рік складається і підписується його керівником та подається на затвердження проректору, за яким закріплений структурний підрозділ. Узагальнені інформаційно-аналітичні звіти за напрямками роботи проректорів, подаються не пізніше останнього робочого дня року до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ (попередні показники звітів – подаються до останнього робочого дня другого тижня грудня).

4.3. Інформації про роботу структурних підрозділів за I півріччя готуються в текстовому форматі згідно з вимогами, що ставляться до підготовки Інформаційно-аналітичного звіту про діяльність НШСУ за рік (пункт 5.2. цієї глави).

Підрозділи, що відповідають за підготовку суддів, а також працівників апаратів судів, до інформації про роботу за І півріччя, інформаційно-аналітичних звітів про діяльність за рік додатково подають узагальнені дані про підготовку та періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації (додаток 31), узагальнені дані про підготовку працівників апаратів судів та підвищення рівня їхньої кваліфікації (додаток 32).

4.4. Інформація про роботу Національної школи суддів України за І півріччя складається відділом, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, з інформацій про роботу структурних підрозділів за I півріччя, узагальнених за напрямками роботи проректорів, та після затвердження ректором оприлюднюється на веб-сайті НШСУ на початку ІІ півріччя поточного року.

5. Складання Інформаційно-аналітичного звіту про діяльність НШСУ

5.1. Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність НШСУ за рік складається з інформаційно-аналітичних звітів про діяльність структурних підрозділів за рік, узагальнених за напрямками роботи, які визначені функціональним розподілом обов’язків проректорів відповідно до пункту 2.6. параграфа 2 глави 1 розділу ІІ цього Регламенту. Узагальнені звіти структурних підрозділів подаються до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, у терміни, передбачені цим Регламентом для інших форм звітності (пункт 4.2. параграфа 4 цієї глави).

Попередні інформаційно-аналітичні звіти про діяльність структурних підрозділів за рік, узагальнені за напрямками роботи проректорів відповідно з частиною першою цього пункту, подаються до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, до останнього робочого дня другого тижня грудня поточного року. Уточнені інформаційно-аналітичні звіти про діяльність структурних підрозділів за рік подаються до відповідного відділу згідно з частиною першою цього пункту – не пізніше останнього робочого дня року.

5.2. Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність НШСУ:

готується із використанням загально-логічних і кількісно-якісних методів дослідження;

містить опис найбільш важливих заходів, узагальнену інформацію про роботу та втілення передового досвіду, виокремлення позитивних сторін, порівняльний аналіз показників, виявлення властивостей, зв’язків і подібності, висновки та прогнози подальшого розвитку;

висвітлює такі напрями: підготовка викладачів (тренерів), коучів, спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді, підготовка суддів, періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації, підготовка працівників апаратів судів та підвищення рівня їхньої кваліфікації, науково-дослідна і науково-методична діяльність, міжнародне співробітництво, юридичне, організаційне та інформаційне забезпечення діяльності НШСУ, дотримання фінансової дисципліни;

викладається українською діловою мовою, у доступній формі, з максимальним використанням наочних засобів подання інформації (діаграми, графіки, таблиці тощо);

оприлюднюється на веб-сайті, у періодичних юридичних виданнях, науково-практичному та науково-методичному юридичному виданні “Слово Національної школи суддів України”, друкується окремим виданням двома мовами (українською, англійською) у січні наступного року за попередній період”.


Глава 3. Документування управлінської інформації


1. Загальні положення

1.1. Документування управлінської інформації здійснюється працівниками всіх структурних підрозділів НШСУ.

1.2. Особи, відповідальні за ведення діловодства у структурних підрозділах (далі також – особи, відповідальні за діловодство), призначаються за поданням їхніх керівників наказом ректора.

1.3. Загальне керівництво документуванням управлінської інформації, контроль за веденням діловодства у структурних підрозділах, організацію документообігу і діловодства в НШСУ здійснює самостійний відділ, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

1.4. Робота з документами в НШСУ регулюється законодавством України, цим Регламентом, а також окремими нормативно-правовими актами НШСУ, зокрема: Інструкцією з діловодства в Національній школі суддів України (далі – Інструкція з діловодства), Інструкцією про порядок обліку, зберігання та використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію в Національній школі суддів України.

2. Вимоги до створення документа, бланки документів

2.1. Документ повинен містити обов’язкові для певного його виду реквізити, що розміщуються в установленому порядку, а саме: найменування установи - автора документа, назву виду документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту, текст, підпис. Під час підготовки та оформлення документів можуть застосовуватись не тільки обов’язкові, а також інші реквізити, якщо це відповідає призначенню документа або способу його опрацювання.

2.2. НШСУ здійснює діловодство державною мовою.

2.3. Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються українською мовою або мовою держави-адресата, чи однією з мов міжнародного спілкування.

2.4. Оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів (додаток 33), здійснюється відповідно до вимог діловодства.

2.5. Порядок виготовлення фотокопій документів для використання в роботі регулюється Правилами копіювання (множення) документів за допомогою друкувальних пристроїв у Національній школі суддів України (додаток 69).

3. Складання, погодження, підписання наказів

3.1. Проекти наказів готуються відповідно до Інструкції і цього Регламенту.

3.2. Проект наказу, його погодження з керівниками структурних підрозділів та проректорами, до компетенції яких відносяться порушені в ньому питання, готує працівник структурного підрозділу, який за напрямом роботи є відповідальним за підготовку наказу.

3.3. Керівник відповідного структурного підрозділу, до компетенції якого відносяться порушені питання, погоджує проект наказу візою, що містить: найменування посади, підпис, ініціали й прізвище особи, яка візує документ, дату візування.

3.4. Проекти наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та додатки до них візуються працівником, який створив документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, посадовими і службовими особами, які визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, а також начальником відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, проректором за напрямком роботи.

3.5. Проекти наказів з кадрових питань (особового складу) візуються працівником відділу, що відповідає за кадрове забезпечення діяльності НШСУ, який створив документ, та його керівником, а також начальниками відділу, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, відділу, що відповідає за фінансове забезпечення діяльності НШСУ та проректором по забезпеченню організаційної діяльності.

3.6. Проекти наказів нормативно-правового характеру візуються працівниками, зазначеними в пункті 3.4. цього параграфа, а також начальником, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ та проректором по забезпеченню організаційної діяльності.

Проекти наказів, що прямо чи опосередковано вносять зміни до Регламенту НШСУ, або передбачають внесення таких змін у наступному, перед погодженням з проректором по забезпеченню організаційної діяльності додатково візуються начальником відділу, що відповідає за забезпечення діяльності ректорату. 

3.7. Увесь термін візування і погодження проекту наказу становить 3 робочі дні. Великий за обсягом проект наказу (більше 3 сторінок з додатками), а також проект наказу, який зазнав істотних змін, візується протягом 5-ти робочих днів.

3.8. Узгоджені проекти наказів на підпис ректору подаються проректором або  керівником структурного підрозділу, відповідальним за підготовку проекту наказу.

3.9. Врегулювання розбіжностей під час візування проектів наказів здійснюється відповідно до підпунктів 1.5.9., 1.5.10. параграфа 1 глави 1 розділу VІ цього Регламенту. У разі неможливості врегулювати розбіжності за визначеним порядком, проекти наказів подаються на підпис ректору з обов’язковим додаванням юридичного висновку відділу, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, а також пропозицій структурних підрозділів та проректорів за напрямками роботи.

3.10. У випадку, коли ректором підписується наказ без попереднього погодження і візування, ознайомлення з проектом наказу та його візування становить 1 робочий день.

4. Складання службових, доповідних, пояснювальних записок

4.1. Складання доповідних, службових та пояснювальних записок в НШСУ здійснюється на стандартному аркуші відповідно до Інструкції з діловодства в НШСУ. Вони підлягають реєстрації у відділі, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

4.2. Доповідна записка готується керівником структурного підрозділу ректору, проректорам НШСУ або працівником структурного підрозділу його керівнику з метою подання висновків та пропозицій щодо визначення можливих шляхів вирішення питання, інформування про результати виконаної роботи чи ситуацію, що склалася, тощо (додаток 34).

4.3. Службові записки  готуються для обміну інформацією між структурними підрозділами НШСУ (може мати узагальненого адресата) з метою висвітлення будь-яких ділових питань (передусім з питань матеріально-технічного, інформаційного й господарського забезпечення), що стосуються роботи підрозділу або конкретного працівника, і вирішення яких залежить від іншого структурного підрозділу (додаток 35).

4.4. Пояснювальна записка пишеться працівником НШСУ на вимогу керівництва НШСУ, керівником структурного підрозділу на вимогу ректора, проректорів НШСУ для пояснення ситуації і обставин, що склалися, а також фактів, діянь або вчинків, які мали місце, із зазначенням відповідних реквізитів (додаток 36).


Глава 4. Реєстрація, розгляд та проходження документів

1. Попередній розгляд документів

1.1. Усі документи, що надходять до НШСУ (у тому числі електронною поштою, факсом), приймаються централізовано у відділі, який відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, та підлягають попередньому розгляду в день надходження або в наступний перший робочий день у разі надходження їх у вихідні та святкові (неробочі) дні.

1.2. Доручення установ вищого рівня, телеграми, телефонограми розглядаються негайно.

1.3. Метою попереднього розгляду документів є їх облік, реєстрація, технічна підготовка для передачі суб’єктам розгляду, сортування та виокремлення таких, що потребують розгляду ректором, іншими керівниками, на чиє ім’я вони надійшли.

Не підлягають розгляду письмові звернення, запити громадян у випадках, передбачених законодавством про інформацію, зокрема, коли не можливо встановити їх авторство (листи без зазначення прізвищ авторів, їх місця проживання, не підписані авторами)

1.4. Під час приймання від виконавців вихідних документів працівник відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, перевіряє: правильність оформлення документа, наявність адреси, відмітки про додатки та їх повноту, необхідних підписів на документі і додатках до нього.

2. Реєстрація документів

2.1. Реєстрація документів незалежно від способу їх доставки чи створення здійснюється з використанням спеціальної комп’ютерної програми у відділі, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

2.2. Кожний документ реєструється один раз.

2.2.1. Вхідні документи реєструються в день надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час.

2.2.2. Створювані документи: вихідні і внутрішні (службові, доповідні та пояснювальні записки) реєструються у день підписання або затвердження.

2.3. Під час реєстрації документам надається умовне позначення – реєстраційний індекс, який складається з порядкового номера і доповнюються індексами за номенклатурою справ відповідно до  Інструкції  з діловодства.

2.4. У разі передачі зареєстрованого документа з одного структурного підрозділу до іншого, новий реєстраційний індекс на документі не проставляється.

2.5. Не допускається надсилання або передача документів без їх реєстрації.

3. Проходження документів

3.1. Усі документи, що надходять на адресу НШСУ та/або на ім’я ректора, розглядаються ректором Національної школи суддів України. 

Інші документи передаються на розгляд керівникам, на чиє ім’я вони надійшли, і виконуються працівниками НШСУ за резолюціями, покладеними відповідно до повноважень і компетенції цих керівників

Інші документи передаються на розгляд керівникам, на чиє ім’я вони надійшли, і обов'язково виконуються працівниками НШСУ за резолюціями, покладеними відповідно до повноважень і компетенції цих керівників. Резолюції є документальною формою доручень ректора, проректорів та керівників структурних підрозділів НШСУ, що покладені ними власноручно за допомогою звичайних або електронних засобів, і які передбачають постановку конкретного завдання (та/або визначення його предмета, мети), строку і відповідальної за виконання особи.

3.2. Документи, що надходять від Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, запити та звернення народних депутатів України, а також інші документи, які містять важливу інформацію з основних питань діяльності НШСУ, у тому числі щодо договірної і претензійно-позовної роботи,  відразу після реєстрації, але не пізніше дня їх надходження, передаються ректору для розгляду та покладення резолюції.

Забороняється сканування документів, що надійшли в електронній формі, та/або/чи їх розсилка без дотримання вимог, установлених Регламентом НШСУ

3.3. До кореспонденції, пов’язаної з претензійно-позовною роботою, обов’язково додаються конверти, на яких штамп пошти є доказом своєчасного чи несвоєчасного її відправлення.

3.4. Інформація про зміну змісту резолюції керівництва одночасно доводиться до відома відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

3.5. Для своєчасного виконання документів особи, яким доручено ведення діловодства у структурних підрозділах, отримують вхідну кореспонденцію щоденно з 14-ї години у відділі, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ. Телеграми, телефонограми та інші термінові документи після покладення резолюції передаються в підрозділи негайно.

3.6. Надсилання вихідних документів здійснюється відділом, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

3.7. Структурні підрозділи та окремі виконавці зобов’язані передавати вихідні документи та інші поштові відправлення до зазначеного відділу не пізніше 16-ї години.

3.8. У разі потреби термінової доставки кореспонденції, передачу документів адресатам після їх реєстрації здійснює виконавець.


Глава 5. Організація контролю за виконанням документів

1. Постановка документів на контроль

1.1. Контроль за виконанням документів, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Державної судової адміністрації України, рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Вищої ради правосуддя, що стосуються діяльності НШСУ, здійснює безпосередньо ректор. Ректор може контролювати виконання документів, строки за якими встановлені керівництвом НШСУ.

1.2. Ректор може передати контроль за виконанням документа (разом із правом підпису відповіді) проректору, якому доручається організація виконання.

1.3. Контроль за виконанням наказів ректора здійснюють керівники НШСУ, визначені у наказі.

1.4. Постановка документа на контроль здійснюється на підставі резолюції ректора або проректорів. На його першій сторінці в лівому полі на рівні заголовка до тексту проставляється штамп із назвою “КОНТРОЛЬ”.

1.5. Нагляд за виконанням документів у НШСУ, аналіз відповідної статистики здійснює проректор по забезпеченню організаційної діяльності. У разі виявлення фактів неналежного та несвоєчасного виконання документів, відділ, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, повідомляє про це проректору, який, у свою чергу, вносить подання ректору щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

2. Строки виконання документів

2.1. Строк виконання документа може встановлюватися нормативно-правовим актом, розпорядчим документом НШСУ або резолюцією ректора.

2.2. Строки можуть бути типовими або індивідуальними. Типові строки виконання основних документів установлюються законодавством      (додаток 37). Індивідуальні строки встановлюються керівництвом НШСУ.

2.3. Строки виконання внутрішніх документів обчислюються в календарних днях, починаючи з дати підписання, а вхідних – з дати надходження. Якщо останній день строку виконання документа припадає на неробочий день, останнім днем строку виконання документа вважається перший робочий день після неробочого дня.

2.4. Співвиконавці зобов’язані подавати пропозиції головному виконавцю документа протягом першої половини строку, відведеного для виконання документа, доручення, завдання.

2.5. Індивідуальний строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою керівника, що його встановив. За обґрунтованим клопотанням виконавця, яке подається не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого строку, термін виконання документа може бути продовжено.

3. Зняття документів з контролю

3.1. Після виконання документи знімаються з контролю. Документи вважаються виконаними і знімаються з контролю після виконання завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або іншого підтвердження виконання.

3.2. Зняти документ з контролю може тільки ректор, проректори, які встановили контрольний строк у резолюції, або за їх дорученням відділ, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ. Документи з типовими строками виконання знімаються з контролю вищезазначеним відділом.

3.3. Днем виконання завдань, запитів, звернень, а також кореспонденції вважається день реєстрації у НШСУ вихідних документів про виконання завдань.


Глава 6. Систематизація та зберігання документів у діловодстві

1. Складення номенклатури справ

1.1. Номенклатура справ НШСУ.

1.1.1. Номенклатура справ – це обов’язковий для НШСУ систематизований перелік назв (заголовків) справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ згідно з чинним законодавством.

1.1.2. Номенклатура справ призначена для встановлення єдиного порядку формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їх змістом і видом, визначення строків зберігання справ і є основою для складення описів справ.

1.1.3. Номенклатура справ НШСУ складається з номенклатури справ структурних підрозділів до кінця грудня поточного року відділом, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, та вводиться в дію з 1 січня наступного календарного року терміном на один рік.

1.2. Номенклатура справ структурного підрозділу.

1.2.1. Номенклатура  справ структурного підрозділу розробляється особою, відповідальною за діловодство у структурному підрозділі, і подається не пізніше 15 листопада поточного року до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

1.2.2. Структурні підрозділи отримують витяги з відповідних розділів затвердженої номенклатури справ НШСУ для використання в роботі.

2. Формування справ

2.1. Формування справ – це групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ НШСУ.

2.2. Справи формуються у структурних підрозділах з дотриманням наступних правил:

2.2.1. у справи вміщуються тільки виконані документи відповідно до заголовків справ у номенклатурі;

2.2.2. у справи групуються документи, виконані протягом одного календарного року, за винятком перехідних справ (на наступний рік) і особових справ;

2.2.3. у справи вміщуються лише оригінали, або в разі їх відсутності засвідчені в установленому порядку копії документів;

2.2.4. не допускається включення до справ чорнових, особистих документів, розмножених копій та документів, що підлягають поверненню;

2.2.5. окремо групуються у справи документи постійного і тимчасового зберігання.

2.3. Документи групуються у справи в хронологічному порядку та залишаються в підрозділах для користування протягом двох останніх років.

2.4. Методичне керівництво і контроль за формуванням справ у НШСУ та її структурних підрозділах здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства відділом, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

3. Зберігання документів

3.1. У НШСУ архівні документи, що належать до Національного архівного фонду, зберігаються протягом 15 років. Потім архівні документи НШСУ передаються для постійного зберігання до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

3.2. Щороку у структурних підрозділах НШСУ комісія з проведення експертизи цінності документів НШСУ за участі осіб, що відповідають за організацію діловодства у цих підрозділах, і головного спеціаліста, відповідального за архівування та зберігання документів НШСУ, проводить експертизу цінності документів. Порядок проведення експертизи регулюється Положенням про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Національної школи суддів України   (додаток 38).

3.3. Під час проведення експертизи цінності документів проводиться відбір документів постійного, тривалого зберігання та визначаються документи тимчасового зберігання. Після цього посадова особа, відповідальна за діловодство у структурному підрозділі, складає описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) структурного підрозділу (додаток 39).

3.4. Керівники структурних підрозділів особисто відповідають за зберігання документів і справ у підрозділі.

3.5. Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу)  структурних підрозділів через два роки після завершення їх ведення передаються в упорядкованому стані за описами до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ.

4. Оформлення справ

4.1. Оформлення справи постійного і тривалого зберігання передбачає нумерацію аркушів у справі, складення (у разі потреби) внутрішнього опису документів справи, наявність засвідчувального напису справи про кількість аркушів і про особливості фізичного стану та формування справи, підшивання або оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.

4.2. Документи тимчасового зберігання, сформовані у справи, не підшиваються, аркуші не нумеруються, уточнення елементів оформлення обкладинки не проводиться, за винятком первинної бухгалтерської документації.

4.3. Дата на обкладинці справи повинна відповідати року початку і закінчення справи. У справі, що має документи за більш ранні роки, ніж рік утворення справи, під датою робиться напис: “є документи за роки”.

4.4. На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), проставляються дати першого і останнього документів кожного тому (частини).

4.5. На обкладинці справи проставляється номер справи за зведеним описом.

4.6. У разі зміни найменування НШСУ (її структурного підрозділу) протягом періоду, який охоплюють документи справи, на обкладинці справи зазначається нове найменування, а попереднє береться в дужки.

4.7. Написи на обкладинках справ постійного та тривалого зберігання робляться чітко чорним світлостійким чорнилом або пастою. Забороняється наклеювання титульного аркуша на обкладинку справи.

5. Передача справ до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ

5.1. Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) через два роки після завершення їх ведення передаються до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, в упорядкованому стані за описами для подальшого зберігання та користування.

5.2. Справи передаються згідно з графіком, погодженим із керівниками структурних підрозділів і затвердженим ректором.

5.3. Якщо окремі справи необхідно залишити у структурному підрозділі для поточної роботи, відділ, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, оформляє видачу справ у тимчасове користування.

5.4. У разі ліквідації або реорганізації структурного підрозділу, особа, відповідальна за організацію діловодства в підрозділі, у період проведення ліквідаційних заходів формує всі документи у справи, оформлює справи і передає їх до відділу, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, незалежно від строків зберігання. Справи передаються за описами та номенклатурою.


Глава 7. Використання печаток і штампів, засвідчення копій документів

1. Велика та мала гербові печатки НШСУ, печатки структурних підрозділів

1.1. Для забезпечення виконання функцій, покладених на Національну школу суддів України, використовуються велика і мала гербові печатки НШСУ та прості печатки структурних підрозділів.

1.2. Велика гербова печатка НШСУ має круглу форму і використовується на фінансових документах та на документах, перелік яких передбачений Інструкцією з діловодства.

1.3. Мала гербова печатка НШСУ має круглу форму і використовується лише для підтвердження дійсності посвідчення працівника Національної школи суддів України.

1.4. Печатки круглої форми із назвою структурних підрозділів використовуються для засвідчення записів у трудових книжках про звільнення працівників, довідок про роботу працівників у Національній школі суддів України, копій документів НШСУ, тендерної документації, посвідчень про відрядження слухачів і Сертифікатів, на актах приймання-передачі наданих послуг та виконаних робіт, реєстрах видачі сертифікатів, реєстрах використання конвертів та марок для відправлення документів, зведеній відомості обліку використання конвертів та марок для відправлення документів, інформації про забезпечення конвертами та марками, а також для документів, на яких не проставляється гербова печатка.

1.5. Особи, відповідальні за належне використання та зберігання печаток і штампів у структурних підрозділах, призначаються наказом ректора і реалізують свої повноваження згідно з цим параграфом та Порядком використання та зберігання печаток і штампів Національної школи суддів України (додаток 40).

2. Штампи структурних підрозділів

2.1. Відділ, що відповідає за кадрове забезпечення діяльності НШСУ, має штампи, необхідні для засвідчення копій кадрових документів та виготовлення витягів з кадрових документів.

2.2. Відділ, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, і регіональні відділення мають штампи, необхідні для ведення діловодства. Крім того, зазначений відділ має штампи, необхідні для виготовлення та засвідчення копій і витягів з документів (окрім кадрових).

2.3. Відділ, що відповідає за бібліотечну справу, має штамп з назвою “Національна школа суддів України БІБЛІОТЕКА”, який використовується для штемпелювання друкованих видань, що включені до книжкового фонду НШСУ.

2.4. Відділ, що відповідає за фінансове забезпечення діяльності НШСУ, має штамп із назвою “Національна школа суддів України СПЛАЧЕНО”, який використовується для підтвердження оплати рахунків, платіжних доручень та інших бухгалтерських документів.

2.5. Відділ, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, має штамп з назвою “Національна школа суддів України Юридичний відділ Начальник відділу”, який використовується за необхідністю на оригінальних примірниках договорів, котрі залишаються в Національній школі суддів України.

3. Засвідчення копій документів

3.1. Копія документа виготовляється і видається з дозволу керівництва.

3.2. Копія документа повинна відповідати оригіналу.

3.3. НШСУ може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в ній. У разі підготовки документів для надання судовим органам, а також під час формування особових справ працівників можуть виготовлятись копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо).

3.4. Відмітка “Копія” проставляється на лицьовому боці у верхньому правому кутку першого аркуша документа. Напис про засвідчення документа складається: зі слів “Згідно з оригіналом”, з найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та проставляється нижче реквізиту документа “Підпис”.

3.5. Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою НШСУ без зображення герба, або печаткою структурного підрозділу (відділи, що відповідають за документальне і кадрове забезпечення діяльності НШСУ).


Глава 8. Контроль діяльності регіональних відділень НШСУ


1. Загальні положення

1.1. Контроль діяльності регіональних відділень НШСУ має системний характер і здійснюється з метою удосконалення роботи зазначених структурних підрозділів, підвищення ефективності навчального процесу і якості проведення навчальних заходів (тренінгів, семінарів тощо), досягнення єдності науково-викладацької практики в усіх регіональних відділеннях та в НШСУ в цілому.

1.2. Контроль діяльності регіональних відділень НШСУ здійснюється керівництвом і працівниками відповідних окремих самостійних відділів НШСУ як опосередковано, за допомогою сучасних засобів зв’язку під час повсякденної роботи, так і безпосередньо, шляхом організації і проведення перевірок на місцях.

2. Організація та проведення перевірок у регіональних відділеннях НШСУ

2.1. Організація і проведення перевірок регіональних відділень НШСУ регулюються цим Регламентом.

2.2. Перевірки регіональних відділень НШСУ в залежності від критеріїв поділяються на планові та позапланові, комплексні та цільові, колективні й індивідуальні.

2.3. Характер перевірки регіонального відділення НШСУ – вид і орієнтовний перелік завдань перевірки (додаток 41), особи, що уповноважені проводити перевірку (далі – уповноважені особи), її терміни – визначаються наказом ректора.

2.4. Під час проведення перевірки уповноважені особи зобов’язані надавати практичну і науково-методичну допомогу працівникам регіонального відділення НШСУ, брати участь у навчальних заходах спостерігачами, викладачами, викладачами-тренерами тощо.

2.5. Після завершення перевірки:

2.5.1. уповноваженими особами протягом 3-х робочих днів складається довідка про результати перевірки регіонального відділення НШСУ, в якій зазначаються:

1)дата складання довідки (число, місяць, рік);

2)назва та місцезнаходження регіонального відділення НШСУ;

3)посади та прізвища уповноважених осіб;

4)підстави для проведення перевірки;

5)вид перевірки (плановий/позаплановий тощо);

6)період, за який проводиться перевірка;

7)участь уповноважених осіб у навчальних заходах, надана допомога;

8)застосування новітніх форм та інтерактивних методів навчання відповідно до Критеріїв оцінки стану застосування інтерактивних методів навчання в регіональному відділенні НШСУ (додаток 42);

9)висновки щодо результатів перевірки за відповідним напрямком (відображається узагальнений короткий опис порушень, які виявлено під час перевірки, або їх відсутність; новий цікавий досвід роботи);

10)рекомендації щодо усунення виявлених недоліків у діяльності регіонального відділення;

2.5.2. директор регіонального відділення протягом 2-х робочих днів з моменту отримання довідки надає пояснення або зауваження, які долучаються до довідки;

2.5.3. після отримання пояснень або зауважень директора регіонального відділення уповноважені особи невідкладно доповідають ректору про результати перевірки та, у разі потреби, за дорученням ректора готують проект наказу, в якому, зокрема, встановлюються приписи і строк для усунення виявлених недоліків, визначаються заходи щодо узагальнення і розповсюдження передового досвіду;

2.5.4. у терміни, що встановлені наказом, директор регіонального відділення надає письмову інформацію про заходи, які було вжито для усунення недоліків, письмові пояснення, якщо виявлені недоліки не усунуто.


Розділ VІ.

Юридичне забезпечення діяльності

Національної школи суддів України


Глава 1. Опрацювання, прийняття, перегляд, скасування, облік та зберігання нормативних актів

1. Підготовка, опрацювання та прийняття нормативних актів

1.1. Нормотворчість Національної школи суддів України має локальний (внутрішній) характер і спрямована на виконання покладених на неї завдань та функцій.

1.2. Нормативний акт Національної школи суддів України – офіційний документ НШСУ, прийнятий у межах її повноважень та у визначений спосіб, що містить правові норми (правила поведінки), розраховані на неодноразове застосування незалежно від строку дії (постійні, чи обмежені певним часом), та обов’язкові для виконання усіма працівниками НШСУ. 

1.3. Нормативними актами НШСУ є: Статут, Регламент, положення, інструкція, порядок, правила, наказ.

1.4. Підготовка законодавчих пропозицій Національної школи суддів України регулюється параграфом 2 глави 1 розділу VI цього Регламенту.

1.5. Підготовка проекту нормативного акта

1.5.1. Підготовка проекту нормативного акта (далі — проект) покладається на один або декілька структурних підрозділів НШСУ за відповідним напрямком роботи (далі – відповідальний структурний підрозділ НШСУ) на підставі доручення, наказу ректора.

1.5.2. Для підготовки найбільш важливих та складних проектів за наказом НШСУ утворюється комісія чи робоча група.

1.5.3. Проект, як правило, готується відповідно до плану, в якому зазначено основні заходи щодо розроблення проекту, строки їх виконання та виконавці. План затверджується керівником відповідального структурного підрозділу, або ж керівником комісії чи робочої групи після попереднього обговорення плану на її засіданні.

1.5.4. Затверджений план надсилається всім посадовим особам, залученим до роботи над проектом.

1.5.5. Підготовлений проект в електронному вигляді узгоджується із зацікавленими структурними підрозділами, а у разі потреби, – з дорадчими органами НШСУ, потім – із  відділом, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ. В окремих випадках за рішенням ректора проект надсилається на відгук науковим установам або до ВККСУ. У супровідному листі зазначається бажаний строк на одержання відповіді.

1.5.6. При погодженні до проекту додаються наступні матеріали: пояснювальна записка, розрахунки, статистичні і аналітичні дані, а до проекту про внесення змін до існуючого нормативного акта – порівняльна таблиця (додаток 43).

1.5.7. Проект узгоджується протягом трьох робочих днів, а великий проект (більше трьох сторінок з додатками) – протягом п’яти днів у порядку, передбаченому пунктами 3.4., 3.6., 3.7. - 3.9. параграфа 3 глави 3 розділу V цього Регламенту.

1.5.8. Проект вважається узгодженим за наявності віз на зворотній стороні останнього аркуша.

1.5.9. При візуванні, у випадку незгоди зі змістом проекту, письмово викладаються зауваження та пропозиції щодо його спірних питань.

1.5.10. Зауваження та пропозиції до проекту якнайшвидше розглядають і погоджують спеціалісти відповідального структурного підрозділу НШСУ, комісії та робочі групи. Для розгляду неузгоджених (спірних) питань проекту скликається нарада керівників структурних підрозділів, інших зацікавлених органів НШСУ за участі проректорів.

1.5.11. Після внесення до проекту необхідних уточнень він надається відділу, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, який у встановлені строки додатково перевіряє його на відповідність чинному законодавству і передає відповідальному структурному підрозділу НШСУ для повторного візування.

2. Перегляд та скасування нормативних актів

2.1. У випадку виявлення прогалин, неточностей у нормативному акті НШСУ, настання юридичних фактів, виникнення нових обставин і відносин, що підлягають врегулюванню цим актом, відповідальний структурний підрозділ у 5-денний термін готує пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нормативного акта, або його скасування.

2.2. Зміни і доповнення до нормативного акта здійснюються шляхом зміни окремих його положень, внесення нових положень, прийняття нормативного акта в новій редакції.

2.3. Перегляд і скасування нормативних актів здійснюються у порядку, що передбачений пунктом 1.5. параграфа 1 глави 1 цього розділу.

3. Облік і зберігання нормативних актів

3.1. Облік і зберігання нормативних актів НШСУ після їх прийняття і присвоєння відповідного номеру покладається на відділ, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ. Копії нормативних актів передаються відділу, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ для відповідного обліку.

3.2. Облік нормативних актів здійснюється у формі реєстру, який ведеться в журналі обліку нормативних актів НШСУ (додаток 44).

3.3. При здійсненні обліку нормативних актів враховуються усі зміни, які вносяться у нормативні акти, та робляться необхідні у кожному випадку відмітки, а саме: “поширено”, “доповнено”, “втрачено чинність” та інші. При цьому відтворюється точний текст вказівки про зміну акта та робиться посилання на вид, дату і номер акта, яким вносяться зміни. В акті, який містить вказівку про зміну іншого акта підкреслюється номер та дата акта, щодо якого ця вказівка подається.

3.4. Зміни, внесені до нормативного акта, відображаються в обліковому реєстрі нормативних актів НШСУ. У ньому робляться відмітки, аналогічні тим, що провадяться на актах у випадках їх змін.


Глава 2. Проведення юридичної експертизи нормативних актів НШСУ, підготовка законодавчих пропозицій

1. Проведення юридичної експертизи та підготовка юридичного висновку

1.1. Юридична експертиза

1.1.1. Юридичній експертизі підлягають проекти нормативних актів НШСУ, що розроблені структурними підрозділами НШСУ, а також кадрові накази.

1.1.2. Юридична експертиза – це перевірка положень нормативних актів НШСУ на відповідність законодавству України, попереднім нормативно-розпорядчим актам НШСУ, яку проводить відділ, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, згідно з вимогами, встановленими актами Міністерства юстиції України і цим Регламентом.

1.1.3. Термін проведення юридичної експертизи встановлюється начальником відділу, але не може перевищувати 5-ти робочих днів.

1.2. Юридичний висновок

1.2.1. За результатами проведення юридичної експертизи складається юридичний висновок (додаток 45), в якому відображаються обґрунтовані пропозиції (зауваження) щодо усунення суперечностей і приведення положень нормативного акта у відповідність з чинним законодавством, нормативно-розпорядчими актами НШСУ.

1.2.2. Усні або письмові пропозиції до проекту нормативного акта за результатами юридичної експертизи враховуються відповідальним структурним підрозділом (розробником проекту акта) в робочому порядку під час її проведення.

1.2.3. У разі відмови від врахування пропозицій у робочому порядку, юридичний висновок складається в обов’язковому порядку в письмовій формі з відповідним записом. Урегулювання розбіжностей у такому випадку здійснюється відповідно до підпунктів 1.5.9., 1.5.10. параграфа 1 глави 1 цього розділу.

2. Підготовка законодавчих пропозицій

2.1. Законодавчі пропозиції Національної школи суддів України готуються у вигляді проектів законодавчих актів на підставі рішень органів судової влади, Планів роботи НШСУ, наказів і доручень ректора.

2.2. Проекти законодавчих актів і супровідних документів оформляються відповідно до Регламенту Верховної Ради України, Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України.

2.3. Порядок підготовки законодавчих пропозицій НШСУ визначається пунктом 1.5. параграфа 1 глави 1 розділу VI цього Регламенту.


Глава 3. Проведення договірної, претензійної та позовної роботи


1. Загальні положення

1.1. Метою проведення договірної, претензійної і позовної роботи в Національній школі суддів України є підвищення ефективності діяльності НШСУ, забезпечення участі НШСУ в цивільному обороті, захист її прав та законних інтересів.

1.2. Договірна, претензійна і позовна робота в Національній школі суддів України здійснюється відділом, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, та за участі структурних підрозділів НШСУ відповідно до вимог законодавчих актів України, рекомендацій Міністерства юстиції України, цього Регламенту та на підставі наказів і доручень ректора.

2. Договірна робота

2.1. Договірна робота включає:

2.1.1. підготовку проектів договорів та їх направлення відповідним контрагентам;

2.1.2. розгляд проектів договорів, що надійшли від контрагентів;

2.1.3. погодження проектів договорів структурними підрозділами НШСУ;

2.1.4. реєстрацію та зберігання укладених договорів;

2.1.5. видання наказів про забезпечення виконання договорів про співпрацю;

2.1.6. здійснення контролю за виконанням укладених договорів.

2.2. Підготовка та укладання договорів.

2.2.1. Договори НШСУ укладаються лише в письмовій формі та поділяються на: договори з господарських питань; договори про повну матеріальну відповідальність; договори про співробітництво; договори про залучення до науково–викладацької діяльності в Національній школі суддів України та її регіональних відділеннях; трудові угоди.

2.2.2. Проект договору візується на окремому аркуші погодження, який оформляється на бланку формату А5 (додаток 46) протягом 5-ти робочих днів:

працівником і начальником відділу, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ;

начальником відділу, що відповідає за фінансове забезпечення діяльності НШСУ;

керівником структурного підрозділу та проректором за відповідним напрямком роботи;

проректором по забезпеченню організаційної діяльності.

2.2.3. Розбіжності, що виникають між сторонами під час укладання договору, розглядаються начальниками відділів, які відповідають за юридичне і фінансове забезпечення діяльності НШСУ, за участі проректорів за відповідними напрямками роботи, проректора по забезпеченню організаційної діяльності (у разі потреби).

2.2.4. Узгоджений та завізований проект договору подається на підпис ректору або проректору (відповідно до наданих повноважень) начальником відділу, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ.

2.3. Реєстрація, зберігання і контроль за виконанням договорів.

2.3.1. До закінчення строку договору його оригінал зберігається у відділі, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, а з господарських питань – у відділі, що відповідає за фінансове забезпечення діяльності НШСУ.

2.3.2. Укладені договори зберігаються в окремих папках і реєструються в окремих журналах обліку за їх видами з присвоєнням номера та літери відповідно:

з господарських питань – № 00-г (додаток 47);

про повну матеріальну відповідальність – № 00-м (додаток 48);

про співробітництво – № 00-с (додаток 49);

про залучення до науково – викладацької діяльності в НШСУ та її регіональних відділеннях – № 00-п (додаток 50);

трудові угоди – № 00-т (додаток 51).

2.3.3. На виконання підписаного договору про співробітництво протягом тижня видається наказ ректора, яким визначається проректор і окремий самостійний відділ НШСУ, що організують і здійснюють контроль за виконанням цього договору, забезпечують координацію роботи структурних підрозділів НШСУ та звітність за цим договором, комунікацію з установою – стороною договору, а також затверджується план заходів щодо реалізації положень, передбачених цим договором, який попередньо узгоджується з установою – стороною договору;

2.3.4. Структурні підрозділи за напрямками роботи, або затверджені наказом ректора, контролюють виконання укладених договорів та дотримання фінансової дисципліни. Координація та контроль за цією роботою покладаються на відділи, затверджені наказом ректора, та відділи що відповідають за юридичне і фінансове забезпечення діяльності НШСУ.

3. Претензійна та позовна робота

3.1. Претензійна та позовна  робота включає:

3.1.1. одержання, складання і надсилання документів, необхідних для пред’явлення та розгляду претензій і позовів;

3.1.2. пред’явлення і розгляд претензій, підготовку позовів;

3.1.3. підготовку відповідей (відзивів), заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами;

3.1.4. захист прав і законних інтересів НШСУ при розгляді спорів у судах;

3.1.5. здійснення організаційно-технічних заходів з реєстрації, обліку, зберігання і надсилання претензійно-позовних матеріалів;

3.1.6. забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням.

3.2. Претензійна робота.

3.2.1. У випадках та в порядку, передбаченому господарським процесуальним законодавством України, за наявності підстав і обґрунтованих вимог відділ, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, збирає матеріали і здійснює заходи для підготовки письмової претензії НШСУ до іншої сторони або відповіді на претензію іншої сторони до НШСУ.

3.2.2. Претензія іншої сторони до НШСУ реєструється у відповідному журналі обліку (додаток 52), на неї заводиться справа і готується проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії. Залишення претензії без відповіді не допускається.

3.2.3. При відмові в задоволенні претензії, іншій стороні повертаються додані до неї оригінали документів, а копії цих документів підшиваються у відповідну справу.

3.2.4. Відповідь на претензію візується начальником відділу, узгоджується з керівниками зацікавлених структурних підрозділів і проректором за напрямком роботи, погоджується з проректором по організаційному забезпеченню діяльності НШСУ та подається на підпис ректору або проректору (відповідно до наданих повноважень).

3.2.5. Оригінал претензії з копією відповіді та доказами її відправлення (квитанція про рекомендований цінний лист, розписка про вручення) підшиваються у відповідну справу.

3.2.6. Підготовлена претензія НШСУ до іншої сторони візується начальником відділу, узгоджується з керівниками зацікавлених структурних підрозділів і проректором за напрямком роботи, погоджується з проректором по організаційному забезпеченню діяльності НШСУ і подається на підпис ректору або проректору (відповідно до наданих повноважень).

3.2.7. Претензія НШСУ до іншої сторони реєструється у відповідному журналі обліку (додаток 53), на неї заводиться справа, у яку підшиваються всі матеріали стосовно розгляду претензії.

3.2.8. Якщо претензія відхилена повністю або частково без належних підстав чи залишена без відповіді, здійснюються відповідні заходи з підготовки позову.

3.3.   Позовна робота.

3.3.1. Позовна заява готується за участі структурних підрозділів НШСУ за відповідними напрямками роботи (роз’яснення обставин справи; надання матеріалів, у тому числі додаткових, які підтверджують вимоги позивача тощо).

3.3.2. Позовна заява готується в порядку, передбаченому підпунктом 3.2.6. цього параграфа, підписується ректором НШСУ або особою, уповноваженою на здійснення представництва НШСУ (за дорученням), реєструється в журналі обліку позовних заяв (додаток 54) і зберігається в окремій справі.

3.3.3. Під час судового провадження відділ, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, за резолюцією ректора чи проректора по забезпеченню організаційної діяльності виконує вимоги ухвали суду у визначені ним строки.

3.3.4. Заяви про оскарження судових рішень, апеляційні та касаційні скарги, а також заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими та винятковими обставинами оформлюються в порядку, передбаченому для підготовки претензії та позовної заяви (підпункти 3.2.6, 3.3.1., 3.3.2. цього параграфа).

3.3.5. Позовні заяви, що надійшли на ім’я НШСУ, реєструються у відповідному журналі обліку (додаток 55).

3.3.6. На основі аналізу позовних вимог, відповідних документів НШСУ готується відгук (заперечення), який оформлюється в порядку, передбаченому підпунктом 3.2.6 цього параграфа, і підписується ректором НШСУ або особою, уповноваженою на здійснення представництва НШСУ (за дорученням).

3.3.7. Представництво НШСУ в судових процесах здійснюється працівниками відділу, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ або іншою особою (відповідно до наданих повноважень).


Розділ VІІ.

Кадрове забезпечення діяльності

Національної школи суддів України


Державна політика з питань кадрової роботи в НШСУ здійснюється відповідно до вимог законодавства України, Статуту НШСУ, цього Регламенту, інших нормативно-розпорядчих актів НШСУ на підставі рішень ВККСУ, наказів та доручень ректора і покладається на відділ, що відповідає за кадрове забезпечення діяльності НШСУ.


Глава 1. Порядок формування кадрового складу НШСУ

1.1. Штатна чисельність НШСУ, у тому числі кожного структурного підрозділу окремо, визначається наказом ректора.

1.2. Посади, що утворюються у структурних підрозділах НШСУ, визначаються штатним розписом, який затверджується наказом ректора.

1.3. У штатний розпис, окрім посадових осіб, включаються технічні працівники (водії, прибиральники, тощо). Їх кількість та найменування затверджуються наказом ректора відповідно до переліку професій, встановленого центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері праці та соціальних відносин.

1.4. Працівники НШСУ не є державними службовцями. Прийняття на посади в НШСУ не потребує конкурсного добору, крім тих посад, які визначаються наказом ректора. Конкурсний добір регулюється Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників Національної школи суддів України (додаток 56).


Глава 2. Проведення атестації працівників НШСУ

1. Атестація наукових працівників

1.1. Атестація наукових працівників проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і має на меті оцінку рівня професійної підготовки наукового працівника, результативності його роботи, ефективності праці з урахуванням конкретних вимог до цієї категорії посадових осіб, перспектив використання здібностей наукового працівника, виявлення потреб і визначення заходів щодо підвищення його кваліфікації та професійного рівня.

2. Атестація працівників

2.1. Атестація працівників здійснюється відповідно до Закону України від 12 січня 2012 року № 4312-VI “Про професійний розвиток працівників” з метою оцінки професійного рівня працівників згідно кваліфікаційних вимог і посадових обов’язків, прийняття рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

2.2. Атестація проводиться один раз на три роки за наказом ректора НШСУ, яким затверджується відповідне положення, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством.

2.3. Порядок організації і проведення атестації працівників НШСУ, а також реалізації рішень атестаційної комісії регулюється цією главою та Положенням про проведення атестації працівників Національної школи суддів України (додаток 57).

3. Підвищення кваліфікації працівників

3.1. Підвищення кваліфікації працівників НШСУ проводиться  згідно із трудовим законодавством України за рахунок Національної школи суддів України.      

3.2. Заходи з підвищення кваліфікації працівника здійснюються з урахуванням його освіти, стажу роботи, займаної посади та результатів атестації.

3.3. Підвищення кваліфікації працівника відбувається як з відривом від виконання посадових обов’язків, так і без відриву.

3.4. Кожному працівнику, в залежності від регламенту установи, що здійснює навчання, може видаватись свідоцтво або сертифікат, який засвідчує підвищення кваліфікації.


Глава 3. Засоби морального та матеріального заохочення працівників НШСУ

1. Засоби морального заохочення

1.1. Державні нагороди і відзнаки.

1.1.1. Відповідно до законодавства України (з урахуванням вимог до освіти, стажу роботи в цілому і безперервному в НШСУ) працівник НШСУ за ініціативою керівництва і за погодженням з трудовим колективом НШСУ представляється до нагородження державними нагородами та відзнаками.

1.1.2. Подання і матеріали для нагородження надсилаються Президенту України після прийняття відповідного рішення ВККСУ.

1.2. Відзнаки органів державної влади.

1.2.1. Пропозиції про заохочення працівників НШСУ подяками, почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, інших органів державної влади вносяться в порядку, установленому органами державної влади і підпунктом 1.1.1. цієї глави Регламенту.

1.2.2. Подання і матеріали для заохочення працівників надсилаються до державного органу, перед яким порушується відповідне питання.

1.3. Відомчі засоби заохочення.

1.3.1. У НШСУ встановлюються наступні засоби морального заохочення: Почесна відзнака Національної школи суддів України (далі – Почесна відзнака), Почесною грамота Національної школи суддів України (далі – Почесна грамота) і Подяка Національної школи суддів України (далі – Подяка).

1.3.2. Почесною відзнакою нагороджуються працівники НШСУ, які відпрацювали в установі понад 3 роки і не притягалися за цей період до дисциплінарної відповідальності, а також працівники органів державної влади та інші громадяни України за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток суддівської освіти та становлення і розвиток НШСУ. Порядок нагородження Почесною відзнакою регулюється Положенням про Почесну відзнаку Національної школи суддів України (додаток 58).

1.3.3. Почесною грамотою Національної школи суддів України нагороджуються працівники НШСУ, які відпрацювали в установі понад 2 роки і не притягалися за цей період до дисциплінарної відповідальності і працівники органів державної влади та інші громадяни України за вагомий особистий внесок у розвиток судової освіти та становлення і розвиток НШСУ.

1.3.4. Подякою Національної школи суддів України нагороджуються працівники НШСУ, які відпрацювали в установі понад 1 рік і не притягалися за цей період до дисциплінарної відповідальності та за бездоганну трудову діяльність у НШСУ.

Порядок нагородження Почесною грамотою і Подякою Національної школи суддів України регулюється Положенням про Почесну грамоту Національної школи суддів України та Подяку  Національної школи суддів України (додаток 59).

1.3.5. Порушується питання про заохочення:

працівника – керівником структурного підрозділу перед ректором після погодження з проректором за напрямком роботи;

керівника структурного підрозділу – проректором за напрямком роботи перед ректором;

проректора – ректором.

1.3.6. Питання про заохочення розглядається на підставі відповідного подання, в якому зазначається прізвище ім’я по батькові, посада, вид заохочення і за які вагомі здобутки порушується питання про нагородження особи та з нагоди, якого свята або інших обставин, що погоджується проректором за відповідним напрямком.

1.3.7. Погоджене подання подається на розгляд ректору НШСУ для подальшого прийняття рішення, після чого приймається відповідний наказ та здійснюється відповідний запис у трудовій книжці працівника.

1.3.8. Наказ про нагородження оголошується, а нагорода вручається працівникові, як правило, в урочистій обстановці.

2. Засоби матеріального заохочення

2.1. Єдиним засобом матеріального заохочення працівників НШСУ є преміювання. Система преміювання встановлюється цим Регламентом і Положенням про преміювання працівників Національної школи суддів України, яке затверджується наказом ректора.

2.2. Преміювання працівників НШСУ здійснюється за їх внеском у загальні результати роботи НШСУ в межах фонду преміювання, що є складовою частиною фонду оплати праці.

2.3.  Фонд преміювання затверджується кошторисом НШСУ на відповідний рік і утворюється у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.


Глава 4. Правила внутрішнього трудового розпорядку


4.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку закріплюють обов’язковий для виконання усіма працівниками Національної школи суддів України порядок використання робочого часу, мають за мету сприяти вихованню у працівників сумлінного ставлення до праці, подальшому зміцненню трудової дисципліни, організації праці, високій якості роботи, підвищенню продуктивності.

4.2. Правила трудового розпорядку затверджуються зборами трудового колективу і є невід’ємною складовою колективного договору.

4.3. Працівники НШСУ зобов’язані дотримуватися режиму роботи установи, а саме:

4.3.1. тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень;

4.3.2. на передодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;

4.3.3. тривалість робочого дня:

початок роботи – о 9.00;

закінчення роботи – в 18.00, крім п’ятниці, в яку робота закінчується о 16.45;

перерва для відпочинку і харчування: з 13.00 до 13.45.

4.4. На підставі наказу у виняткових випадках можливе залучення працівника до роботи у вихідні та неробочі дні з дотриманням відповідних норм трудового законодавства України, зокрема, компенсації за роботу в ці дні шляхом надання іншого дня відпочинку, або грошової винагороди в подвійному розмірі (за згодою сторін).

4.5. Працівник у разі відповідності кваліфікаційним вимогам і на підставі заяви може працювати, крім свого основного місця, за сумісництвом та суміщенням. Однак норма робочого часу в цих випадках не повинна перевищувати 4 години в день.

4.6. Керівництво НШСУ зобов’язується:

4.6.1. правильно організовувати роботу працівників з метою дотримання спеціальності і кваліфікації працівника, закріпити за ним робоче місце, ознайомити із установленим завданням і забезпечити роботою протягом усього робочого дня, надати здорові та безпечні умови праці;

4.6.2. постійно удосконалювати організацію праці;

4.6.3 неухильно дотримуватись законодавства про працю та правил з охорони праці, поліпшувати умови праці, забезпечувати належне устаткування всіх робочих місць і створювати на них умови праці, що відповідають правилам з охорони праці, організовувати навчання працівників відповідно до Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці (додаток 60), Порядку пропуску осіб до приміщення Національної школи суддів України (додаток 61);

4.6.4. забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників і рівня їх правових знань, створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

4.7. За зразкове виконання обов’язків, установлених трудовим договором, проявлену ініціативу, тривалу та бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються заходи заохочення, передбачені главою 3 цього розділу.

4.8. За порушення трудової дисципліни керівник установи застосовує дисциплінарне стягнення у вигляді оголошення догани або звільнення.

4.8.1. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення адміністрація повинна отримати від порушника трудової  дисципліни письмове пояснення. 

4.8.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, за прогул (у тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також у випадку одноразового грубого порушення трудової дисципліни, зокрема  за появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

4.8.3. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

4.9. Дисциплінарні стягнення застосовуються за наказом ректора.

4.10. Замість застосування дисциплінарного стягнення, керівництво НШСУ може передати питання про порушення працівником трудової дисципліни на розгляд трудового колективу в порядку, передбаченому положеннями колективного договору.

4.11. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну установі внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.

4.12. У разі покладення на працівника матеріальної відповідальності, його права та законні інтереси гарантуються шляхом встановлення відповідальності виключно за пряму дійсну шкоду в межах і порядку, що передбачені законодавством.


Глава 5. Трудовий колектив та його участь у вирішенні трудових і соціально-економічних питань


5.1. Трудовий колектив Національної школи суддів України утворюють усі особи, які працюють у НШСУ на основі трудового договору, в тому числі за сумісництвом і суміщенням.

5.2. Повноваження трудового колективу, соціальні гарантії працівників визначаються законодавством про працю та колективним договором, який укладається в установленому порядку між ректором, що представляє адміністрацію, та представником трудового колективу, який обирається зборами трудового колективу НШСУ і представляє його інтереси.

5.3. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих керівництвом НШСУ та трудовим колективом зобов’язань з метою регулювання трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і установи в особі керівництва.

5.4. Кожний працівник зобов’язаний ознайомитися із  колективним договором у відділі, що відповідає за кадрове забезпечення діяльності НШСУ, або у представника трудового колективу.

5.5. Працівники, які перебувають у трудових відносинах з НШСУ, безпосередньо беруть участь у зборах трудового колективу, обговоренні та голосуванні з тих питань, що виносяться на розгляд, а також обирають представника трудового колективу, який представляє їх у відносинах з керівництвом НШСУ.

5.6. Працівники можуть звертатися до представника трудового колективу і порушувати питання щодо захисту їх соціально-трудових прав.


Розділ VІІІ.

Інформаційне забезпечення діяльності

Національної школи суддів України


Глава 1. Система інформування


1. Інформаційне забезпечення діяльності Національної школи суддів України має на меті підтримку належного рівня інформованості суспільства про роботу НШСУ, підвищення рівня прозорості і гласності в її діяльності в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, формування позитивного іміджу НШСУ.

2. Порядок створення, збирання, висвітлення інформації про діяльність НШСУ, використання інформаційних технологій та ресурсів НШСУ, проведення інформаційних заходів, спрямованих на вдосконалення та підвищення ефективності інформаційної політики НШСУ, визначається законодавством України та цим Регламентом.

3. Система інформування в НШСУ базується на таких принципах:

3.1. гарантування та реалізація прав громадян на доступ до інформації про діяльність НШСУ;

3.2. сприяння здійсненню професійної діяльності працівниками засобів масової інформації (далі – ЗМІ) під час збирання, формування та розповсюдження інформації про НШСУ;

3.3. забезпечення достовірності, об’єктивності та оперативності інформації про НШСУ.

3.4. узгодження з установами системи правосуддя інформаційних акцій у випадках, передбачених укладеними договорами.

4. Завдання і принципи інформаційної політики НШСУ опосередковуються наступними засобами:

4.1. комплексне і галузеве планування інформаційного забезпечення діяльності НШСУ;

4.2. використання власних інформаційних ресурсів;

4.3. використання зовнішніх  інформаційних ресурсів;

4.4. контроль за реалізацією планів, аналіз статистичних даних інформаційних заходів, підготовка аналітичних записок щодо підвищення ефективності інформаційної політики.

5. Висвітлення діяльності НШСУ відбувається шляхом:

5.1. створення та підтримки в інтернеті власного веб-сайту, офіційної сторінки установи в соціальних мережах;

5.2. систематичної підготовки працівниками НШСУ інформаційних матеріалів (статті, наукові статті, колонки, коментарі) для ЗМІ, інформаційних та аналітичних інтернет-сайтів, наукових періодичних видань тощо;

5.3. участі працівників у тематичних (правових) телевізійних та радіопрограмах і передачах;

5.4. забезпечення інформаційного супроводження під час проведення окремих заходів з основної діяльності, участі працівників НШСУ в наукових конференціях, семінарах, круглих столах тощо;

5.5. випуску та поширення експрес-інформацій, прес-релізів, оглядів, інформаційних збірників, бюлетенів (спеціальних бюлетенів) тощо;

5.6. проведення цільових інформаційних заходів: брифінгів, прес-конференцій, інтерв’ю з керівництвом НШСУ;

5.7. організації бібліотечної та музейної справи;

5.8. здійснення редакційно-видавничої діяльності, зокрема, видання і розповсюдження фахового науково-теоретичного і науково-практичного журналу “Слово Національної школи суддів України”;

5.9. виконання інформаційних запитів громадян, представників громадських організацій і ЗМІ, інформування ВККСУ;

5.10. моніторинг ЗМІ, підготовка звітів для керівництва про правові події в житті держави, повідомлення щодо НШСУ та її працівників;

5.11. реагування на публікації, що не відповідають дійсності чи є юридично некомпетентними, та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством (спростування, вибачення, подання судових позовів тощо), для встановлення істини, активної протидії замовним матеріалам.

6. Оприлюдненню підлягають наступні документи та інформація про НШСУ:

6.1. нормативно-правова база НШСУ, за винятком документів, що становлять службову таємницю;

6.2. інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, плани, напрямки і результати діяльності НШСУ;

6.3. персональні дані керівництва та інших працівників НШСУ (за згодою);

6.4. інформація про дорадчі і робочі органи НШСУ;

6.5. інформація про умови проходження кандидатами на посаду судді спеціальної підготовки в НШСУ, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

6.6. інформація про умови проходження підготовки суддів, працівників апарату судів, проведення тренінгів, порядок регулярного оцінювання суддів;

6.7. інформація про науково-дослідну та науково-методичну діяльність НШСУ;

6.8. інформація про заходи і події з життя НШСУ;

6.8. інформація про державні закупівлі;

6.9. інша, погоджена керівництвом НШСУ, інформація про діяльність НШСУ.

7. Поширення інформації про діяльність НШСУ відбувається державною мовою.

7.1. У разі потреби поширення інформації іноземними мовами, структурні підрозділи НШСУ за відповідним напрямком роботи забезпечують автентичний переклад з державної мови на іншу мову, якою поширюється ця інформація.

8. Загальне керівництво інформаційною політикою та діяльністю НШСУ здійснює ректор.

9. Організовує та координує інформаційну роботу працівник НШСУ, що виконує функції прес-секретаря (далі – прес-секретар), який підпорядковується безпосередньо ректору і призначається наказом з числа працівників структурного підрозділу відповідального за забезпечення діяльності ректорату НШСУ. Прес-секретар:

9.1. забезпечує і організовує комплексне та галузеве планування інформаційної діяльності НШСУ;

9.2. контролює реалізацію планів з питань інформаційної діяльності, аналізує статистичні дані інформаційних заходів, готує аналітичні записки щодо підвищення ефективності інформаційної політики;

9.3. визначає перелік друкованих і електронних ЗМІ, тематичних телевізійних і радіопрограм, наукових періодичних видань для налагодження співпраці, готує у разі потреби проекти відповідних угод, підтримує з ними контакти від імені НШСУ;

9.4. передає до ЗМІ, редакцій інформаційних та аналітичних інтернет-сайтів, наукових періодичних видань інформаційні та наукові матеріали, що підготовлені працівниками НШСУ;

9.5. забезпечує участь працівників НШСУ в тематичних (правових) телевізійних та радіо програмах і передачах;

9.6. організовує випуск і поширення експрес-інформації, прес-релізів, оглядів, інформаційних збірників, бюлетенів (спеціальних бюлетенів), тощо;

9.7. готує та бере участь у цільових інформаційних заходах: брифінгах, прес-конференціях, інтерв’ю з керівництвом НШСУ;

9.8. здійснює інформаційне супроводження під час проведення окремих заходів з основної діяльності, участі працівників НШСУ в наукових конференціях, семінарах, круглих столах тощо;

9.9. організує інформаційне наповнення (підтримку) веб-сайту НШСУ, офіційної сторінки установи в соціальних мережах інтернету.

9.10. здійснює інші функції, необхідні для реалізації інформаційної діяльності НШСУ.

10. Участь в інформаційній діяльності НШСУ беруть усі структурні підрозділи НШСУ за напрямками роботи, які:

10.1. планують інформаційну роботу з розрахунку підготовки не менше однієї публікації на місяць для розміщення у ЗМІ (план інформаційної роботи є складовою частиною плану роботи підрозділу на рік);

10.2. готують і надають прес-секретарю інформаційні повідомлення і матеріали для розміщення на веб-сайті НШСУ;

10.3. за запитом прес-секретаря направляють співробітників НШСУ (у тому числі, за згодою – суддів-викладачів, фахівців інших установ) для участі в тематичних (правових) телевізійних та радіопрограмах і передачах;

10.4. беруть участь у підготовці експрес-інформацій, прес-релізів, оглядів, інформаційних збірників, бюлетенів (спеціальних бюлетенів) тощо;

10.5. готують відповіді на інформаційні запити громадян, представників громадських організацій і ЗМІ, інформаційно-аналітичні звіти про діяльність структурних підрозділів НШСУ;

10.6. беруть участь у реагуванні на публікації, що не відповідають дійсності чи є юридично некомпетентними, у вжитті заходів для встановлення істини, протидії замовним матеріалам (спростування, вибачення, подання судових позовів тощо).

11. Зовнішня комунікаційна політика НШСУ з установами системи правосуддя забезпечується уповноваженими особами НШСУ відповідно до Положення про Комітет із забезпечення зовнішньої комунікаційної політики Національної школи суддів України (додаток 70).

12. Технічне забезпечення інформаційної діяльності здійснює відділ, який відповідає за впровадження та розвиток інформаційних технологій в НШСУ.


Глава 2. Порядок висвітлення інформації про діяльність НШСУ

1. Виконання інформаційних запитів

1.1. Інформаційні запити, які надійшли до НШСУ, розписує ректор на проректорів і керівників структурних підрозділів за напрямками діяльності.

1.2. Інформаційні запити виконуються протягом 5-ти робочих днів з дня надходження запиту, або за клопотанням особи, яка відповідно до законодавства України має право на отримання інформаційного запиту терміново (протягом 3-х робочих днів).

1.3. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, може бути продовжений строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження та обов’язковим повідомленням про це запитувача в письмовій формі не пізніше 3-х робочих днів з дня отримання запиту.

1.4. Інформація на запит надається безкоштовно.

1.5. Відмова від виконання інформаційного запиту допускається у випадках:

1.5.1. НШСУ відповідно до передбачених законодавством повноважень не володіє та не є зобов’язаною володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

1.5.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом (доступ до документів з грифом “Для службового користування” регламентується Інструкцією про порядок обліку, зберігання та використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію в Національній школі суддів України).

1.6. Відповідь на інформаційні запити погоджується з проректорами за напрямками діяльності та підписується ректором.

2. Взаємодія з друкованими та електронними ЗМІ, науковими виданнями

2.1. Публікації в зовнішніх інформаційних ресурсах, участь у теле- і радіопрограмах

2.1.1. Підготовлена структурними підрозділами інформація про НШСУ, статті, наукові статті погоджуються з проректорами за напрямками діяльності та надаються прес-секретарю протягом першої декади місяця, в якому заплановані публікації.

2.1.2. Після редакційної перевірки наданих матеріалів у відділі, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, прес-секретар розміщує їх у друкованих та електронних ЗМІ, наукових виданнях відповідно до домовленостей або укладених угод.

2.1.3. Прес-секретар щоденно здійснює моніторинг ЗМІ і готує письмові звіти для керівництва про правові події в житті держави, повідомлення ЗМІ щодо НШСУ та її працівників, які розсилаються адресатам електронною поштою до 11-ї години ранку кожного понеділка. В особливих випадках зазначена інформація передається негайно.

2.1.4. Запрошення ЗМІ для участі в тематичних (правових) теле- і радіопрограмах передаються ректору для визначення працівників, які представлятимуть НШСУ на цих заходах.

2.2. Реагування на публікації, що не відповідають дійсності.

2.2.1.  Реагування на публікації, що не відповідають дійсності чи є юридично некомпетентними, а також вжиття заходів, передбачених чинним законодавством (спростування, вибачення, подання судових позовів тощо), для встановлення істини, активної протидії замовним матеріалам здійснюється за дорученням ректора на підставі відповідних матеріалів.

2.2.2. Відповіді на публікації, що містять недостовірну інформацію, готують структурні підрозділи НШСУ, погоджують з проректорами за напрямами діяльності, з відділом, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, проректором по забезпеченню організаційної діяльності та подаються на підпис ректору протягом 10-ти робочих днів.

2.2.3. У випадках, передбачених законодавством, та за дорученням ректора відділ, що відповідає за юридичне забезпечення діяльності НШСУ, на підставі наданих структурними підрозділами НШСУ матеріалів готує позовні заяви у порядку, передбаченому пунктом 3.3. “Позовна робота” параграфа 3 глави 3 розділу VI цього Регламенту.

2.3. Проведення брифінгів, прес-конференцій, інтерв’ю.

2.3.1. Брифінги проводить керівництво НШСУ за участі представників ЗМІ та влаштовуються з нагоди важливої події в діяльності НШСУ, або ж відбуваються при наявності інформаційного приводу у визначений день і час та передбачають короткий огляд головних подій, відповіді на запитання журналістів.

2.3.2. Запрошення на брифінги та прес-конференції здійснюється прес-секретарем шляхом неадресної розсилки (факсом, електронною поштою) повідомлення, в якому вказується дата, час і місце проведення заходу, його тема та спосіб акредитації.

2.3.3. На прес-конференції журналістам роздається прес-реліз, в якому стисло подається інформація про основні питання, що цікавлять журналістів, зазначаються контактні телефони осіб, які можуть уточнити подану в прес-релізі інформацію. До прес-релізу можуть додаватися інформаційні збірники, бюлетені (спеціальні бюлетені) фотоматеріали, матеріали на електронних носіях (дискети, диски, касети), статистичні дані, біографічні довідки, нормативні акти, поліграфічна продукція рекламного характеру тощо.

2.3.4. Для організації інтерв’ю прес-секретар попередньо погоджує дату і час проведення заходу, отримує перелік питань, що цікавлять ЗМІ, та погоджує їх з керівником НШСУ, який бере участь в інтерв’ю. У разі потреби структурні підрозділи за дорученням керівника протягом 3-х робочих днів готують інформаційні та довідкові матеріали за темою інтерв’ю.

2.3.5. У випадку письмових відповідей на запитання інтерв’ю, прес-секретар протягом 3-х робочих днів отримує необхідні матеріали від структурних підрозділів, обробляє їх, погоджує з керівником, який бере участь в інтерв’ю, та надсилає до редакції ЗМІ.

2.4. Інформаційне супроводження окремих заходів.

2.4.1. Під час проведення окремих важливих заходів з основної діяльності НШСУ обов’язково запрошуються представники ЗМІ, для них готуються інформаційні матеріали, проводиться акредитація.

2.4.2. Участь працівників НШСУ в освітніх заходах НШСУ, а також у заходах, що організовуються іншими установами (наукові конференції, семінари, круглі столи тощо), висвітлюється прес-секретарем НШСУ із застосуванням технічних засобів (фото- і відеозйомка, запис виступів на електронні носії). Підготовлений для публікації матеріал погоджується з працівником, що брав участь у заході, а у випадку потреби, з проректорами за напрямками діяльності, ректором НШСУ.

3. Використання інформаційних технологій

3.1. Порядок розміщення матеріалів на веб-сайті НШСУ.

3.1.1. Веб-сайт НШСУ – зареєстрований із доменним ім’ям nsj.gov.ua – є інформаційним ресурсом, який висвітлює діяльність НШСУ, її структуру та завдання тощо.

3.1.2. Інформацію про діяльність НШСУ для розміщення на веб-сайті готують структурні підрозділи НШСУ за відповідними напрямками роботи.

3.1.3. Керівники структурних підрозділів узгоджують інформацію з проректорами за напрямками діяльності, передають її для технічного редагування у відділ, що відповідає за документальне забезпечення діяльності НШСУ, та подальшого розміщення на веб-сайті НШСУ. Інформація подається у друкованому та електронному вигляді.

3.1.4. Розміщення інформації на веб-сайті НШСУ та її модифікацію здійснюють тільки прес-секретар і працівники відділу, що відповідають за інформаційні системи і технології НШСУ.

3.1.5. Нормативно-правові акти НШСУ розміщуються на веб-сайті виключно за розпорядженням ректора.

3.2. Організація безпеки в інформаційній системі.

3.2.1. Доступ до інформаційної системи НШСУ здійснюється з використанням особистих облікових записів працівників.

3.2.2. Будь-яка інформація, що створюється на виконання статутних завдань НШСУ та/або зберігається в її інформаційній системі, є власністю НШСУ і не вважається особистою, окрім персональних даних працівників. Використання такої інформації дозволяється лише в інтересах установи.

Персональні дані працівників НШСУ використовуються (збирання, обробка, зберігання та використання) відповідно до Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Національна школа суддів України (додаток 62).

3.2.3. Будь-яка інформація, класифікована як критична (інформація з відповідними грифами секретності, для службового користування), або що містить державну таємницю, при передачі її відкритими каналами зв’язку чи записі на зовнішні носії інформації у разі службової потреби, має бути зашифрована за допомогою криптографічних систем.

3.2.4. Використання електронної пошти працівниками НШСУ передбачає лише службове листування. У ході користування електронною поштою в Національній школі суддів України забороняється:

- відправляти електронні листи, що містять комп’ютерні віруси (відправлення листів здійснюється тільки після їхньої перевірки на наявність комп’ютерних вірусів);

- розповсюджувати інформацію, заборонену чинним законодавством України або, яка не відповідає морально–етичним нормам її одержувачів, а також розсилати обманні, турботливі або загрозливі повідомлення, що містять грубі й образливі вирази та пропозиції;

- здійснювати масову розсилку електронних листів, які не були заздалегідь узгоджені, а також рекламного, комерційного або агітаційного характеру (далі – “спам”);

- відкривати листи, що визначено комп’ютером як “спам” та/або “небажана пошта”;

- відкривати файли, що приєднані до електронних листів, у яких відсутня зворотна електронна адреса; зворотна адреса невідома та в тексті листа відсутній підпис, за яким можливо ідентифікувати відправника тощо.

Обмін службовими документами регулюється цим параграфом і Порядком надсилання електронною поштою службових документів у Національній школі суддів України (додаток 63).

3.2.5. Використання ресурсів мережі Інтернет дозволяється тільки в 
робочих цілях та не повинно загрожувати інформаційній системі НШСУ.

3.2.6. Працівники несуть юридичну відповідальність за передавання чи поширення в мережі Інтернет інформації в порядку, що суперечить нормам цього Регламенту та законодавству України в інформаційній сфері.

4. Організація бібліотечної та музейної справи

4.1. Бібліотека Національної школи суддів України.

4.1.1. Бібліотека НШСУ (далі–бібліотека) – упорядковане зібрання друкованих видань та видань на електронних носіях, що формуються відповідно до потреб її користувачів.

4.1.2. Цей Регламент установлює правила користування бібліотекою НШСУ відповідно до законодавства України про бібліотечну справу.

4.1.3. Користування бібліотекою забезпечує відділ, що відповідає за організацію бібліотечної справи НШСУ, та є безкоштовним для користувачів на всі види послуг і здійснюється у спеціально облаштованому приміщенні.

4.1.4. Право користування бібліотекою мають працівники НШСУ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Вищої ради правосуддя, судді та працівники апаратів суддів, слухачі Національної школи суддів України.

4.1.5. Запис до бібліотеки проводиться на підставі документа, що посвідчує особу користувача, та його зобов’язання дотримуватися правил користування бібліотекою, підтвердженого його особистим підписом на бібліотечному формулярі.

4.2. Порядок користування бібліотекою.

4.2.1. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів здійснюється протягом робочого дня за допомогою електронної бази даних бібліотеки.

4.2.2. Рідкісні та цінні друковані видання надаються користувачам в оригіналах у виняткових випадках і лише для наукової роботи. Ксерокопіювання та сканування таких видань обмежено.

4.2.3. Користувачі мають право:

відвідувати бібліотеку і користуватися виданнями з фонду бібліотеки;

отримувати інформацію (безкоштовно) про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних), консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

знайомитися з виданнями, що експонуються на виставках нових надходжень і тематичних виставках;

фотокопіювати та сканувати друковані видання з фонду бібліотеки за умови дотримання вимог Закону України “Про авторське право і суміжні права” та з урахуванням фізичного стану і цінності видання.

4.2.4. Користувачі зобов’язані:

повідомляти працівників відділу про зміни місця проживання або прізвища, зазначених у паспорті;

дбайливо ставитись до видань із бібліотечного фонду, технічного і програмного забезпечення автоматизованих читацьких робочих місць;

при отриманні видань перевіряти їх кількість, відповідність замовленню, наявність сторінок, вкладок, ілюстрацій, фізичний стан та попереджати працівника відділу про виявлені дефекти;

повідомляти про неполадки, що виникли під час роботи за комп’ютерами користувачів бібліотеки;

дотримуватись норм авторського права і порядку використання баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності бібліотеки, правил користування в НШСУ мережею Інтернет;

пред’являти для перегляду зошити, папки, папери на вимогу  працівників відділу;

здавати до гардероба документи на будь-яких носіях інформації (книги, газети, журнали, СD-RОМ тощо), що не належать бібліотеці, а також верхній одяг, портфелі та сумки, за виключенням грошей і цінних речей, які на зберігання не приймаються;

дотримуватися правил громадського порядку, тиші та чистоти в приміщеннях бібліотеки, дбайливо ставитися до майна та обладнання.

4.2.5. Користувачам забороняється:

псувати видання;

виносити видання з бібліотечного фонду, передавати їх іншим особам у спосіб, що не передбачений правилами користування бібліотеки;

порушувати порядок розстановки книг, журналів та інших документів на полицях відкритого доступу;

порушувати правила роботи з читацькими комп’ютерами;

користуватися в читальному залі мобільними телефонами;

без дозволу користуватися власними комп’ютерами, камерами, магнітофонами тощо.

4.2.6. Користувач, який заподіяв шкоду друкованому виданню бібліотеки, повинен замінити його аналогічним або рівноцінним примірником чи відшкодувати ринкову вартість видання. Він несе відповідальність за пошкодження бібліотечного майна згідно з законодавством України, а також позбавляється права користування бібліотекою терміном на один рік.

4.3. Музейна справа.

4.3.1. Музейна справа – це діяльність, спрямована на створення і функціонування музейної кімнати в Національній школі суддів України.

4.3.2. Музейна кімната створюється при відділі, що відповідає за організацію бібліотечної справи НШСУ, і займається збиранням, збереженням, вивченням та експонуванням предметів – пам’яток історії створення і функціонування  НШСУ, системи підготовки суддівських кадрів, розвитку та реформування суддівської гілки влади тощо.

4.3.3. До музейної кімнати передаються фотоархіви, копії документів, відзнаки органів державної влади, якими нагороджується НШСУ, а також будь-які без винятку подарунки на адресу НШСУ, що отримані її керівництвом під час здійснення основної діяльності.


Глава 3. Редакційно-видавнича діяльність НШСУ

1. Організація редакційно-видавничої діяльності

1.1. Редакційно-видавнича діяльність Національної школи суддів України – це сукупність напрацьованих практикою послідовних дій працівників НШСУ, спрямованих на підготовку та випуск у світ видавничої продукції, і має на меті поширення наукових знань у галузі права, здійснення інформаційно-просвітницької роботи.

1.2. Відповідальність за редакційно-видавничу діяльність НШСУ покладається на окремий структурний підрозділ і проректора з науково-дослідної роботи.

1.3. Редакційно-видавнича діяльність НШСУ складається з кількох етапів:

1.3.1. підготовчий – охоплює діяльність, пов’язану з пошуком авторів та матеріалів (автори надають для редакційно-видавничої обробки наукові робот и з усіма компонентами – основний, допоміжний і додатковий тексти, а також оригінали ілюстрацій з необхідними до них підписами, резюме тощо);

1.3.2. редакційний – включає рецензування, перше читання, літературне редагування, а також технічне редагування; верстка, читання верстки, звірка та художнє оформлення – здійснює видавництво;

1.3.3. виробничий – виконання поліграфічних робіт (здійснюється під контролем видавництва безпосередньо в типографіях);

1.3.4. маркетинговий – передбачає розповсюдження друкованої продукції як самою НШСУ, так і видавництвом.

1.4. Для організації та здійснення редакційно-видавничої діяльності НШСУ укладає договір з видавництвом терміном на один рік.

2. Видання “Слово Національної школи суддів України”

2.1. Головним напрямком редакційно-видавничої діяльності НШСУ є підготовка та випуск у світ фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання “Слово Національної школи суддів України” (далі – журнал).

2.2. Мета, статус, цільова читацька аудиторія, фірмовий стиль, структура, технічні вимоги до випуску, інформаційне, редакційне та наукове забезпечення видання, а також особливості його розповсюдження визначаються Концепцією журналу, яка погоджується редакційною колегією і затверджується наказом ректора.

2.3. Інформаційне, редакційне та наукове забезпечення журналу здійснюється з неухильним дотриманням вимог до наукових фахових видань України, а також критеріїв відбору видань для включення до світових науково-метричних баз даних.

2.4. До друку в журналі приймаються неопубліковані раніше наукові статті, що мають наукову та практичну цінність, містять глибокий самостійний аналіз сучасних проблем розвитку юридичної науки, законодавства та практики.

2.5. Внутрішнє рецензування наукових статей та інформаційних матеріалів, що готуються до опублікування в журналі, а також зовнішнє рецензування здійснюється редакційною колегією, склад якої схвалюється Науково-методичною радою НШСУ.

2.6. Редакційна колегія журналу складається з голови, заступника і заступників, відповідального секретаря та членів редакційної колегії.

2.7. Редакційна колегія журналу формується відповідно до вимог, встановлених до редакційних колегій наукових фахових видань України.

2.8. Рішення про видання чергового номера журналу реалізується через процедуру рекомендування до друку Науково-методичною радою НШСУ та головою редакційної колегії видання.


Розділ ІХ.

Господарське та фінансове забезпечення діяльності Національної школи суддів України


Глава 1. Господарське забезпечення діяльності НШСУ


1.1. Господарське забезпечення діяльності НШСУ здійснює окремий самостійний відділ, що відповідає за цей напрямок роботи.

1.2. Господарське забезпечення включає:

1.2.1. обслуговування приміщення НШСУ згідно з нормами виробничої санітарії та протипожежної безпеки приміщень тощо;

1.2.2. розробку планів поточних та капітальних ремонтів приміщення, систем енергопостачання, водопостачання, зв’язку, повітропроводів та інших споруд, складання кошторисів господарських витрат;

1.2.3. контроль за використанням енергоносіїв у приміщенні НШСУ, раціональними витратами матеріалів та коштів, які виділяються на господарські цілі;

1.2.4. облік матеріальних цінностей та забезпечення їх зберігання;

1.2.5. облік, зберігання та видача науково-методичних матеріалів, отриманих від інших організацій, установ і закладів, у тому числі міжнародних, за договорами про співпрацю та/або  як безоплатної допомоги у НШСУ здійснюються відповідно до Порядку отримання, обліку, зберігання та видачі науково-методичних матеріалів, отриманих від інших організацій, установ і закладів, у тому числі міжнародних, за договорами про співпрацю та/або  як безоплатної допомоги в Національній школі суддів України (додаток 72).

1.2.6. виконання робіт з упорядкування, озеленення та прибирання території, оформлення фасаду тощо;

1.2.7. підготовку проектів договорів із відповідними підприємствами, організаціями та установами про надання ними послуг у сфері господарювання, контроль за виконанням укладених договорів;

1.2.8. забезпечення у кожному структурному підрозділі НШСУ умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів.

1.3. З метою дбайливого ставлення до майна НШСУ та забезпечення його збереження на окремих працівників покладається матеріальна відповідальність. З такими працівниками укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

1.4. Отримання товарно-матеріальних цінностей

1.4.1. Для отримання товарно-матеріальних цінностей керівник структурного підрозділу направляє службову записку з обґрунтованою заявкою на ім’я проректора за відповідним напрямком діяльності НШСУ.

1.4.2. Зазначена заявка з відповідною резолюцією проректора направляється для виконання до відділу, що відповідає за господарське забезпечення діяльності НШСУ.

1.4.3. У разі відсутності необхідних товарно-матеріальних цінностей відділ, що відповідає за господарське забезпечення діяльності НШСУ, за погодженням з відділом, що відповідає за фінансове забезпечення діяльності НШСУ, закуповує необхідні товари.

1.4.4. Безпосередньо отримує товарно-матеріальні цінності матеріально відповідальна особа відділу, який відповідає за господарське забезпечення діяльності НШСУ, про що складається та підписується відповідний реєстр.

1.5. У випадку використання працівником на робочому місці власного майна, такий працівник зобов’язаний протягом одного дня подати до відділу, що відповідає за фінансове забезпечення діяльності НШСУ, заяву на використання власного майна (додаток 65).

1.6. Прийняття виконаних робіт

1.6.1. З метою забезпечення належного виконання робіт із використанням матеріальних цінностей в НШСУ складається Акт виконаних робіт з використанням матеріальних цінностей у Національній школі суддів України (додаток 66).

1.6.2. Для прийняття виконаних робіт та наданих послуг по договорах, укладених НШСУ, визначаються відповідальні особи:

за договорами оренди (суборенди) приміщень та на відшкодування витрат за комунальні послуги, наданих регіональним відділенням, – директори регіональних відділень;

за договорами на адміністративно-господарське та матеріальне забезпечення – начальник відділу, що відповідає за господарське забезпечення діяльності НШСУ;

за договорами на інформаційно-технічне забезпечення – начальник відділу, що відповідає за інформаційне забезпечення діяльності НШСУ;

за іншими договорами – керівники структурних підрозділів за напрямками роботи.


Глава 2. Фінансове забезпечення діяльності НШСУ


2.1. Питання щодо розпорядження коштами і майном НШСУ, відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби України, затвердження фінансової звітності щодо діяльності НШСУ вирішуються ректором Національної школи суддів України.

2.2. Фінансове забезпечення діяльності НШСУ, здійснюється на підставі кошторису НШСУ на відповідний рік окремим самостійним відділом, що відповідає за цей напрямок роботи. Порядок складання, розрахунку і затвердження кошторису визначається Кабінетом Міністрів України.

2.3. Усі фінансові потоки НШСУ (отримання коштів з державного бюджету на видатки установи, здійснення оплат за отримані товари, роботи, послуги тощо) спрямовуються через казначейську систему обслуговування територіальним органом Державної казначейської служби України.

2.4. Джерелами фінансового забезпечення НШСУ є:

2.4.1. кошти загального фонду Державного бюджету України;

2.4.2. кошти спеціального фонду (власні надходження бюджетної установи) – кошти, що отримані в установленому порядку як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки і благодійні внески, кошти від реалізації продукції чи майна, а також іншої діяльності, інші надходження спеціального фонду – судовий збір та надходження від звернення застави в дохід держави.

Порядок отримання коштів до спеціального фонду регулюється Положенням про спеціальний фонд Національної школи суддів України, створений для зарахування коштів, що надійшли за іншими джерелами власних надходжень (додаток 67), Положенням про спеціальний фонд Національної школи суддів України, створений у результаті реалізації та утилізації майна (додаток 68).

2.5. Фінансове забезпечення діяльності включає:

2.5.1. планування бюджету – підготовка бюджетного запиту НШСУ на наступний рік, його затвердження у вищестоящому органі;

2.5.2. нарахування заробітної плати працівникам НШСУ;

2.5.3. відрахування податків і зборів до державного бюджету та відповідних фондів згідно з чинним законодавством;

2.5.4. здійснення розрахунків за договорами НШСУ;

2.5.5. ведення бухгалтерського обліку;

2.5.6. контроль за використанням коштів НШСУ в рамках затвердженого бюджету на поточний рік;

2.5.7. організація контролю за списанням товарно-матеріальних цінностей.

2.6. Планування бюджету

2.6.1. Для формування бюджетного запиту НШСУ на наступний плановий бюджетний період керівниками структурних підрозділів до 1 квітня поточного року подаються до відділу, що відповідає за фінансове забезпечення діяльності НШСУ, обґрунтовані пропозиції щодо потреб в бюджетних коштах для забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів.

2.6.2. Пропозиція повинна містити інформацію про назву, кількість товарів, робіт і послуг, планову ціну за одиницю та річну вартість необхідних ресурсів, а також розширене обґрунтування необхідності закупівлі зазначених товарів, робіт, послуг.

2.6.3. Основною вимогою під час здійснення планування розпорядником коштів є першочергове забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці, сплату податків та обов’язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів, оплату комунальних послуг. Другорядними видатками є придбання товарів, робіт і послуг, капітальний ремонт тощо. Фінансування цих витрат здійснюється після забезпечення коштами невідкладних витрат та в разі відсутності заборгованості.

2.6.4. Кошториси, плани асигнувань складаються лише на підставі лімітних довідок про бюджетні асигнування, що містять затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, які згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормативів. Лімітні довідки про бюджетні асигнування установи видаються центральним органом виконавчої влади, на який покладено реалізацію державної політики у сфері фінансів, головним розпорядником державних коштів.

2.6.5. Після узагальнення наданих пропозицій, формування проекту бюджетного запиту на наступний рік, підписання та затвердження паспорту бюджетної програми та кошторису витрат центральним органом виконавчої влади, на який покладено реалізацію державної політики у сфері фінансів, у разі потреби протягом бюджетного року до кошторису установи можуть бути внесені зміни (здійснено коригування, перерозподіл виділених коштів у розрізі статей витрат) в межах установленого ліміту видатків.

2.7. Здійснення розрахунків

2.7.1. Будь-які господарські операції НШСУ, що мають фінансову складову, повинні бути належним чином оформлені та задокументовані і відповідати вимогам чинного законодавства України у сфері фінансів державного сектору економіки.

2.7.2. Документальним підтвердження факту здійснення господарських операцій (придбання товарів, виконання робіт, послуг і т.д.) є підписані в установленому порядку договори, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт тощо.

2.7.3. Підставою для проведення розрахунків за товари, роботи послуги є належним чином оформлені документи (товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, чеки, квитанції, авансові звіти тощо).

2.8. Контроль за використанням коштів НШСУ і бухгалтерський облік, що здійснюються відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку в Національній школі суддів України (додаток 73), передбачають:

2.8.1. дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

2.8.2. достовірне та правильне оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

2.8.3. забезпечення повноти та достовірності даних підтвердних документів про здійснені господарські операції, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

2.8.4. зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення фінансової та статистичної звітності;

2.8.5. забезпечення користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

2.8.6. забезпечення керівництва, відповідних структурних підрозділів НШСУ даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

2.8.7. розробку та реалізацію заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установи;

2.8.8. здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

2.9. Порядок списання товарно-матеріальних цінностей

2.9.1. Порядок списання товарно-матеріальних цінностей визначається Кабінетом Міністрів України і центральним органом виконавчої влади, на який покладається реалізація державної політики у сфері фінансів.

2.9.2. З метою забезпечення належного списання товарно-матеріальних цінностей з балансу НШСУ утворюється відповідна комісія, а в разі потреби видаються окремі накази НШСУ.