Національна школа суддів України

Відділ науково-методичних досліджень проблем судочинства

Фулей Тетяна Іванівна

Начальник відділу - Фулей Тетяна Іванівна

Науковий ступінь:

 • Кандидат юридичних наук

Звання:

 • Заслужений юрист України
Телефон:
+38 044 597 09 22
Електрона пошта:
science@nsj.gov.ua

Основними завданнями відділу є:

1. Проведення наукових досліджень з питань удосконалення судового устрою, статусу суддів і судочинства, а також суддівської освіти.

2. Розробка відповідно до Концепції національних стандартів суддівської освіти навчальних курсів для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; підготовки суддів, у тому числі обраних на адміністративні посади у судах; періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації.

3. Науково-методичне забезпечення підготовки викладачів (тренерів) з розроблених Відділом навчальних курсів.

4. Надання консультацій щодо науково-методичного забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовки суддів та працівників апаратів судів.

5. Вивчення міжнародного досвіду організації та здійснення судочинства.

Перспективне та поточне планування науково-методичної роботи Відділу здійснюється на основі Концепції науково-дослідної роботи НШСУ, затвердженої проректором з науково-дослідної роботи НШСУ від 14 липня 2011 року та схваленої Науково-методичною радою НШСУ (протокол № 2від 14 липня 2011 р.) і щорічних планів науково-дослідної роботи.

Пріоритетними темами наукових досліджень є, зокрема:

 • забезпечення права на справедливий суд;
 • застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) при здійсненні правосуддя;
 • реалізація прав без дискримінації за будь-якою ознакою;
 • дослідження соціального контексту здійснення судочинства, в т.ч. забезпечення принципу гендерної рівності при здійсненні правосуддя та впровадження гендерного інтегрування в судову систему.

Досягненням Відділу є розроблена Концепція національних стандартів суддівської освіти, де закріплені основні типові вимоги до змісту та організації проведення навчальних заходів для суддів і кандидатів на посаду судді у НШСУ   . Презентація та експертне обговорення Концепції національних стандартів суддівської освіти відбулося 5 листопада 2014 року, вона схвалена Науково-методичною радою НШСУ (протокол від 23.12.2014 № 5), згодом Концепція була включена до Регламенту НШСУ (наказ від 24.06.2016 №34) і є тією системою координат, відповідно до якої здійснюється розробка і впровадження навчальних курсів для суддів.

Одним із пріоритетних напрямків роботи Відділу є розробка навчальних курсів та тренінгів для суддів. Робочими групами під керівництвом співробітників Відділу при сприянні проектів у рамках міжнародної співпраці НШСУ за підтримки Ради Європи (РЄ), Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Уряду Канади, розроблено, апробовано та впроваджено у процес підготовки суддів низку навчальних курси у формі тренінгів:

 • “Право на повагу до приватного і сімейного життя: застосування статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод” - курс розроблений у формі 3-х окремих тренінгів для суддів кримінальної, цивільної, адміністративної спеціалізації. Для кожної із спеціалізацій проведено апробацію 4-5 квітня, 6 квітня 2017 року та 20-21 квітня 2017 року та проведено тренінги для тренерів (для суддів кримінальної спеціалізації 26-27 квітня 2018 року, м. Київ), для суддів цивільної спеціалізації 17-18 травня 2018 року, м. Київ), для суддів адміністративної спеціалізації 30-31 травня 2018 року, м. Київ) .

Завершено розробку навчального курсу (тренінгу) «Запобігання дискримінації та расизму», яка була розпочата в 2016 році. Курс розробляється на виконання пп. 4 п. 107 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2010 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р. За результатами роботи над курсом розроблено та сформовано навчальні матеріали тренінгу, які містять тексти міні-лекцій з презентаціями Power Point, індивідуальні та практичні завдання та ін.

Зважаючи на переваги дистанційної освіти, Відділ був залучений до розробки 4-х дистанційних навчальних курсів з вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ; усі вони апробовані та розміщені на платформі дистанційного навчання НШСУ.

Також працівники Відділу брали участь у складі робочих груп з підготовки навчальних курсів “Управління залою судового засідання”, “Докази і доказування у кримінальних справах”, “Судове адміністрування” та “Комунікативна діяльність”, “Докази і доказування у цивільному судочинстві”, “Написання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення”, “Особливості розгляду судами кримінальних справ стосовно неповнолітніх”, “Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному судочинстві”, "Судова практика розгляду кримінальних проваджень в сфері відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом".

Працівники Відділу беруть участь у науково-методичному забезпеченні іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів, зокрема розробляються тестові питання з метою формування необхідних баз тестових завдань відповідно до програм іспитів для проведення запланованого ВККСУ на 2018 р. кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів. Підготовлено Збірник витягів з рішень Європейського суду з прав людини, рекомендованих для вивчення при підготовці до письмового анонімного тестування у межах іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді .

Окрім розробки навчальних курсів для суддів, відділ здійснює розробку тренінгів для кандидатів на посаду судді відповідно до Плану науково-дослідної роботи Національної школи суддів України на 2018 рік.

Так, протягом 2016-2017 року були розроблені 5 модулів з вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ, які включені у п’ять блоків Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, та проведені тренінги для тренерів з викладання цих курсів: по Блоку І - 17 травня  та 6 вересня 2017 року; Блок ІІЦивільне судочинство – 18-19 травня 2017 року; Блок ІІІ. Господарське судочинство –  16 травня 2017 року; Блок ІV. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про адміністративні правопорушення) – 7-8 вересня 2017 року; Блок V. Адміністративне судочинство) – 5 вересня 2017 року.

Розроблено та апробовано 5 тренінгів для кандидатів на посаду судді, а також підготовлено тренерів з викладання курсів щодо написання судових рішень: “Загальні засади написання судових рішень у цивільному, кримінальному, адміністративному та господарському судочинствах” (блок І. Основи організації суду та діяльності судді) - проведено апробацію навчального курсу 22 травня 2017 року у м. Одеса, проведено ТоТ з викладання курсу 31 травня 2017 року у м. Харків; по Блоку ІІІ. Господарське судочинство) - апробацію 20 червня 2017 року у м. Києві, та ТоТ 22 червня 2017 року; Блоку ІV. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про адміністративні правопорушення) - апробацію 23-24 травня та ТоТ 1-2 червня 2017 року у м. Харків.

В 2018 році у зв’язку з необхідністю приведення змісту цих тренінгів до норм процесуального законодавства та з огляду на прийняття Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” відповідно до Плану науково-дослідної роботи Національної школи суддів України на 2018 рік актуалізовано навчальні матеріали цих тренінгів.

Ще одним пріоритетним напрямком діяльності Відділу донедавна (до створення відокремленого структурного підрозділу) була підготовка викладачів (тренерів). Слід відзначити, що всього з 2013 по 2016 рік у рамках співпраці з українсько-канадським проектом “Освіта суддів – для економічного розвитку” проведено 14 методологічних семінарів з підвищення кваліфікації суддів-викладачів (т.зв. Faculty Development (FD), на яких підготовлено 300 суддів-викладачів.

Для розробників навчальних курсів та викладачів (тренерів) з питань застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини у рамках реалізації проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя” запроваджено й інші форми підвищення кваліфікації, зокрема, літні та зимові методологічні школи (26-29 серпня 2014 р., 22-24 грудня 2014 р., 10-14 липня 2017 р.), спеціалізовані семінари (27-29 серпня 2015 р., м. Трускавець). 

Працівники Відділу беруть активну участь у розробці Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, Програми письмового анонімного тестування для кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді.

Одним із елементів науково-методичного забезпечення процесу підготовки суддів є написання посібників для суддів, викладачів і кандидатів на посаду судді та публікації наукових статей. За результатами проведених досліджень протягом 2011-2017 років працівниками Відділу підготовлено та видано 16 посібників для суддів:

 1. “Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ: посібник для суддів” (2011)
 2. “Стаття 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя” (2011)
 3. “Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення” (2011)
 4. “Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності: науково-практичний посібник для суддів” (2011)
 5. “Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини” (2013)
 6. “Свобода мирних зібрань” (2014)
 7. “Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя” (2015),
 8. “Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві” (2015),
 9. “Бути суддею” (2015).
 10. Особливості здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх (2016) 
 11. Гендерна рівність при здійсненні правосуддя (2016)
 12. Навчально-методичний посібник для тренерів навчального курсу для суддів “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві” (2016-2017)
 13. Збірка навчальних матеріалів курсу для учасників тренінгу “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві” (2016-2017)
 14. Навчально-методичний посібник для тренерів навчального курсу для суддів “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя” (2016-2017)
 15. Збірка навчальних матеріалів курсу для учасників тренінгу “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні” (2016-2017)
 16. Інтерактивні методи навчання у підготовці суддів (2017)
 17. Забезпечення доступу жінок до правосуддя в Україні. Національна частина

5 жовтня 2017 року відбулася презентація видань навчальних матеріалів курсів для суддів загальних та адміністративних судів із застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя. Розробка та публікація навчальних матеріалів здійснювалася Національною школою суддів України у співпраці з Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно в межах проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”.

Одним із функцій Відділу є розгляд, аналіз та узагальнення звернень (звернення надходять у формі листів та щоквартальних подань) Заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та надіслані ним рішення (стислі виклади) ЄСПЛ щодо України, які набули статусу остаточного.

За результатами опрацювання рішень Європейського суду з прав людини, щодо яких до Національної школи судді України надходили звернення Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини був підготовлений інформаційно-методичний збірник таких рішень ЄСПЛ,

Працівниками Відділу опубліковано понад 37 наукових статей.

З метою подальшого комплексного вивчення проблем судочинства, його удосконалення, науково-методичного забезпечення розроблення навчальних програм та курсів для відповідних цільових груп, обміном досвідом з колегами працівники Відділу приймають участь у конференціях і круглих столах.

Працівники Відділу неодноразово буди членами делегацій, які здійснювали навчальні візити до Європейського суду з прав людини (м. Страсбург, Франція), Національного суддівського інституту Канади, Школи суддів Іспанії та Академії суддів Філіппін.

Відділом приділяється значна увага дослідженню соціального, у т. ч. ґендерного контексту правосуддя, у межах останнього було узагальнено практику Європейського суду з прав людини у справах щодо ґендерної дискримінації, а також вперше в Україні опубліковано результати дослідження гендерного складу суддівського корпусу. 9 червня 2016 року співробітники відділу взяли участь у форумі “Ґендерні питання в системі правосуддя України”, який проходив у м. Києві. Підсумком роботи Форуму стало напрацювання рекомендацій судовій владі України щодо підвищення рівня її спроможності врахування ґендерного питання в системі правосуддя. Відділом також розроблено навчальний курс у формі тренінгу “Забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у трудових правовідносинах та відносинах у сфері зайнятості” (у співпраці з Національним суддівським інститутом Канади в рамках реалізації українсько-канадського проекту “Освіта суддів – для економічного розвитку”), який успішно апробовано 16-17 грудня 2015 р. (м. Київ). Окрім того, розроблено та у співпраці з українсько-канадським проектом підтримки судової реформи проведено два тренінги «Ґендерні аспекти діяльності суддів, обраних на адміністративні посади» для голів судів Хмельницької та Запорізької областей. Зокрема, представниками Відділу взято участь у зустрічі експерта Програми USAID “Нове правосуддя” професора Мічиганського університету доктора Морін Коннер з головами судів (15 лютого 2018 р. м. Київ); та начальником Відділу в якості викладача (тренера) у тренінгах “Ґендерні аспекти діяльності суддів, обраних на адміністративні посади в судах” в рамках періодичного навчання суддів місцевих загальних судів, обраних на адміністративні посади в судах, з метою підвищення рівня кваліфікації (26 лютого 2018 року, м. Кам’янець – Подільський та 12-13 квітня 2018 р., м. Запоріжжя).

Працівниками Відділу неодноразово були підготовлені пропозиції та зауваження до деяких законопроектів (щодо удосконалення заходів з відновлення довіри до судової влади, внесення змін до КПК України щодо порядку звільнення від відбування покарання, щодо забезпечення ефективного виконання судових рішень та ін.)

Начальник Відділу Т. І. Фулей є експертом (з 2006 р.) Освітньої програми Ради Європи в сфері прав людини для професійних юристів (Програми HELP – Human Rights Education for Legal Professionals), а з 2012 р. – координатором Програми HELP в Україні. За цей час підготовлено понад 100 інформаційних повідомлень на українську сторінку Програми HELP. Окремо слід відмітити підготовку та участь Відділу у проведені тренінгу для тренерів Програми HELP, у якому взяли участь 16 суддів (27–30.09.2016, м. Одеса). Захід відбувся у рамках спільного проекту ЄС та РЄ “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні”. Метою тренінг було сприяння більш ефективному впровадженню дистанційних курсів Програми HELP до навчальних програм НШСУ та формування групи сертифікованих тренерів, яких буде залучено до викладання курсів Програми HELP у НШСУ та її регіональних відділеннях. Також у рамках цього проекту 18 жовтня 2016 року було проведено апробацію матеріалів дистанційного навчального курсу “Трудові права у світлі практики ЄСПЛ”, у якій взяли участь 12 суддів із тих, які пройшли вищезгаданий тренінг для тренерів. Відділ інформує