Національна школа суддів України

У зв'язку з суспільним інтересом до діяльності Національної школи суддів України нижче публікуємо інформацію за перше півріччя 2022 року

ДОВІДКА

про діяльність Національної школи суддів України

у забезпеченні професійного рівня суддів  та працівників апарату судів

 

Частиною десятою статті 131 Конституції України передбачено, що відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та установи для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансового та організаційного забезпечення судів.

Згідно з частиною 1 статті 104 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Національна школа суддів України є державною установою із спеціальним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-дослідну діяльність.

Національна школа суддів України функціонує на загальнонаціональному рівні та опікується підготовкою майбутніх суддів, підготовкою і підвищенням кваліфікації діючих суддів (на сьогодні близько 5 тисяч), підготовкою працівників апаратів судів (20 тисяч), підготовкою працівників Служби судової охорони (близько 5 тисяч), науково-методичним забезпеченням діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

Відповідно до п.15-17 Висновку № 4 (2003) Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) “До уваги Комітету міністрів Ради Європи про належну початкову підготовку та підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях”:

підготовка суддів є питанням суспільного інтересу, тому має забезпечуватися незалежність органу, що відповідає за розробку тренінгових програм та вирішує, яка підготовка має надаватись;

судова влада має відігравати основну роль або має сама бути відповідальною за організацію та нагляд за підготовкою суддів;

-  один і той самий орган не може одночасно здійснювати підготовку суддів та застосовувати дисциплінарні санкції до них. Тому КРЄС рекомендує, щоб під керівництвом органів судової влади або іншого незалежного органу підготовка суддів доручалася б спеціальному автономному закладу з власним бюджетом.

Національна школа суддів України відповідає вказаним стандартам організації діяльності, функціонує в системі правосуддя на засадах статутної  автономії,  керівництво школи призначається незалежним органом суддівського врядування.

Діяльність Національної школи суддів України щодо змісту і форм суддівської освіти, стандартів організації роботи дістала схвальні відгуки від експертів Ради Європи з позицій відповідності європейським практикам (див.  п. 57 та п. 64 Оцінки судової реформи в Україні за період з 2014 до 2018 року та відповідність реформи стандартам і рекомендаціям Ради Європи. Квітень 2019 року)[1]: “Постійна підготовка суддів є всеосяжною за своїм змістом, пропонуючи широкий спектр тем не тільки щодо правових знань, а й щодо комунікативних навичок. Всі ці правила та їхня реалізація повністю відповідають європейським стандартам”.

Національна школа суддів впроваджує кращі світові практики суддівської освіти, є членом Міжнародної організації закладів суддівської освіти (International Organization for Judicial Training – IOJT)[2] та на регулярній основі обмінюється досвідом у рамках IOJT.

Також  Національна школа суддів України є установою-спостерігачем в Європейській мережі закладів суддівської освіти (European Judicial Training Network (EJTN[3])), а тренери школи постійно приймають участь в англомовних освітніх заходах EJTN, чим утверджують авторитет української держави на міжнародній арені.

Практичним відображенням потенціалу Національної школи суддів є те, що у грудні 2019 року школа у співпраці з Радою Європи та Департаментом виконання рішень Європейського суду з прав людини організувала та провела Міжнародну регіональну конференцію високого рівня “Захист прав людини через суддівську освіту: кращі практики та удосконалення стандартів”, участь в якій взяли представники 15 суддівських шкіл із Західної та Східної Європи, Генерального Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи, експерти Ради Європи та її інституцій, судді-викладачі (тренери), науковці. За результатами конференції було схвалено Київські рекомендації про зміст та методологію суддівської освіти з питань застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини[4].

Національна школа суддів України співпрацює із закладами та установами низки зарубіжних країн, зокрема Канади, Іспанії, Італії, Франції, США, Польщі, Болгарії, Грузії, Молдови, Казахстану, а також із 32 проєктами та програмами міжнародної технічної допомоги, які функціонують в Україні у 2022 році.

Вказане окреслює зусилля та практики національного закладу суддівської освіти щодо організації діяльності відповідно до європейських стандартів.

Так, Національна школа суддів України завдяки проведеній нею реформі суддівської освіти здійснила у 2018-2019 роках спеціальну підготовку 665 кандидатів на посаду судді.

Вказана підготовка ґрунтувалась виключно на тренінговій формі оволодіння кандидатами навиків, вмінь та знань з відправлення правосуддя. Також був запроваджений інститут суддів-наставників та створено 138 баз стажування по всій Україні.

З метою науково-методичного забезпечення проведення 2-х конкурсів до Верховного Суду, конкурсу до Вищого антикорупційного суду, кваліфікаційного оцінювання всіх діючих суддів та добору кандидатів на посаду судді вперше Школою було підготовлено більше 30 тисяч тестових запитань та 300 практичних завдань.

В умовах воєнного стану Національна школа суддів докладає значних зусиль для посилення міжнародного міжсуддівського діалогу, організації роботи судів під час воєнного стану, формування єдиної судової практики щодо воєнних злочинів, військових злочинів міжнародного гуманітарного права та злочинів проти національної безпеки.

З метою економії бюджетних коштів, виділених на утримання Національної школи суддів у 2022 році, значну частину працівників було переведено на режим роботи вимушеного простою. При цьому інтенсивність заходів суддівської освіти з огляду на потреби суддів виросла майже вдвічі. Так, за період з 01.01.2022 до 01.07.2022 навчання у Національній школі суддів пройшли 5214 суддів, 11978 працівників апаратів судів та 2683 працівника Служби судової охорони, тобто усього 19875 слухачів.

З коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2022 рік на фінансування здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя, витрати на забезпечення діяльності Національної школи суддів становлять лише 0,49%, а за шість місяців 2022 року на утримання школи було витрачено 39 717 789 грн, що на 20% менше від запланованих витрат.


1 https://rm.coe.int/assessment-consolidated-ukr/168094dfe7

2 http://www.iojt.org/members

3 https://www.ejtn.eu/About-us/Observers1/

4 http://www.nsj.gov.ua/files/1579601605kyiv%20recommendations%20UKR%20rev.pdf;

in English see:

http://www.nsj.gov.ua/files/15796015882019%20Kyiv%20Recommendations%20on%20the%20Content%20and%20Methodology%20of%20the%20Judicial%20Training%20REV%20(002).pdf